ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
58020076 บ้านแม่เตี๋ย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020077 บ้านห้วยหมากหนุน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020104 บ้านแม่งะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020108 บ้านท่าสองแคว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020117 บ้านกะริคี สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020121 บ้านละอูบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020001 ดอนชัยวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020012 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020016 บ้านแม่อุมป๊อก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020022 บ้านแม่ปุ๋น สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020027 บ้านสันติสุข สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020043 บ้านคะปวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020058 บ้านแม่จ๊าง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020060 บ้านขุนวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020061 บ้านดงกู่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020062 บ้านขุนวงเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020063 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020129 บ้านผาเยอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020130 บ้านทะโลงเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020132 บ้านห้วยไก่ป่า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020133 บ้านแม่ลาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020138 บ้านต้นงิ้ว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020139 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020144 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020154 บ้านแม่แพหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020157 บ้านอุมโละเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020158 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020178 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020090 บ้านผาแดงหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020091 บ้านแม่นาจางเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020092 บ้านแม่ขีด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020094 บ้านหนองม่วน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020100 บ้านแม่แลบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020105 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020118 บ้านดูลาเปอร์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020119 บ้านแม่และ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020011 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020013 บ้านพะมอลอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020021 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020024 บ้านแม่ละ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020031 บ้านห้วยหมูพิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020033 บ้านศรีมูลเมือง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020040 บ้านห้วยสิงห์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020047 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020131 บ้านห้วยวอก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020135 บ้านกองแปใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020143 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020153 บ้านแม่หาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020160 บ้านแม่สามแลบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020165 บ้านแม่แคะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020168 บ้านห้วยกระต่าย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020169 บ้านบุญเลอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020171 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020173 บ้านทิยาเพอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020174 บ้านทีฮือลือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020176 บ้านห้วยกองมูล สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020069 บ้านฟักทอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020070 บ้านป่าแก่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020071 บ้านแม่ลาผาไหว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020072 บ้านขุนแม่ลา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020083 บ้านแม่โถ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020084 บ้านแม่โถใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020087 บ้านแม่อุมพาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020095 บ้านแม่สะแมง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020103 บ้านป่าหมากวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020111 บ้านแม่สุ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020120 บ้านดงใหม่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020017 บ้านแม่อุมลองหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020020 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020025 บ้านอมพาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020036 บ้านห้วยโผ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020038 บ้านทุ่งแพม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020039 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020046 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020055 บ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020057 บ้านแม่กะไน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020059 บ้านห้วยปลากั้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020127 บ้านแม่แพ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020137 บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020141 บ้านแม่ออกเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020152 บ้านนาดอย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020170 บ้านเครอะบอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020177 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020181 บ้านดอยงาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020086 บ้านหัวแม่โถ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020088 บ้านแม่จอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020113 บ้านห้วยกู่ป๊ะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020114 บ้านหัวลา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020115 บ้านแม่ปาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020123 บ้านห้วยห้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020002 บ้านสบหาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020005 บ้านแม่หาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020006 บ้านแม่ต้อบใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020008 บ้านป่าหมาก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020009 บ้านแม่เกาะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020014 รัตนประทีปวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020019 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020028 บ้านแม่สะลาบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020034 บ้านห้วยห้อม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020052 บ้านดอยเลี่ยม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020056 บ้านห้วยปางผาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020140 บ้านอุมดาใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020142 บ้านอุมดาเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020146 บ้านแม่เกาะวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020159 บ้านแม่เงา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020167 บ้านสบเมย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020172 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020180 บ้านปู่แก้ว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020182 บ้านเลโคะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020183 บ้านแม่ลามา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020184 บ้านเวฬุวัน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020075 บ้านท่าผาปุ้ม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020085 บ้านห้วยไม้ซาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020089 บ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020093 บ้านแม่นาจาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020096 บ้านกอกหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020099 บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020101 ลุ่มน้ำวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020112 บ้านห้วยกองเป๊าะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020116 บ้านห้วยมะกอก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020003 บ้านแพะพิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020007 บ้านแม่ต้อบเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020010 บ้านขุนแม่ต้อบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020018 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020026 บ้านช่างหม้อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020030 บ้านห้วยแห้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020037 บ้านแม่กองคา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020041 บ้านแม่กองแป สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020045 บ้านแม่สะเรียง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020054 บ้านสุดห้วยนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020064 บ้านโพซอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020066 เพียงหลวง ๑๑ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020134 บ้านห้วยกุ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020136 บ้านป่าโปง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020149 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020161 บ้านห้วยกองก้าด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020163 บ้านกอมูเดอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020166 บ้านแม่ตอละ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020175 บ้านแม่คะตวน™ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020067 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020068 บ้านแม่อมลาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020078 บ้านแม่สะกั๊วะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020097 บ้านแม่ฮุ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020098 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020106 บ้านแม่สะปึ๋ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020107 อนุบาลบ้านแม่ลาน้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020109 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020110 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020125 บ้านสาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020015 บ้านแม่อุมลอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020029 บ้านจอซิเดอเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020032 บ้านแม่ก๋อน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020035 บ้านท่าตาฝั่ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020042 ชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020044 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020053 บ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020065 บ้านเสาหิน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020126 บ้านกองก๋อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020128 บ้านแม่แพน้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020147 บ้านแม่ออก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020148 บ้านแม่สวด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020151 บ้านแม่หลุย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020155 ล่องแพวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020162 บ้านซิวาเดอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020164 บ้านกลอเซโล สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020179 บ้านแม่ทะลุ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020185 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020073 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020048 บ้านไร่วิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020049 สังวาลย์วิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020051 บ้านแม่ลิด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2