ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
80042010 ขนอมพิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032026 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80032008 ขอนหาดประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80022024 ช้างกลางประชานุกูล สพม. สพม. เขต 12
80032002 วิเชียรประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80022010 ก้างปลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80022017 กรุงหยันวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
80042012 คงคาประชารักษ์ สพม. สพม. เขต 12
80042013 นบพิตำวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80042001 พรหมคีรีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80042002 บ้านเกาะวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80012013 พระพรหมพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80022005 นางเอื้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80012005 โยธินบำรุง สพม. สพม. เขต 12
80032018 ควนเกยสุทธิวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80042008 สิชลประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80042009 เทพราชพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80032021 หัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. สพม. เขต 12
80032025 เขาพังไกร สพม. สพม. เขต 12
93012010 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012016 ปัญญาวุธ สพม. สพม. เขต 12
93012011 ประชาบำรุง สพม. สพม. เขต 12
93012022 ป่าบอนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012025 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. สพม. เขต 12
93012002 พัทลุงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012006 สตรีพัทลุง สพม. สพม. เขต 12
80022001 ฉวางรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 12
80022003 ละอายพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80012014 ทางพูนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
80032005 ชะอวด สพม. สพม. เขต 12
80032006 ชะอวดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
80032009 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032003 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. สพม. เขต 12
80042004 โมคลานประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 12
80022020 ทุ่งสังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80022022 วังหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80032012 ปากพนัง สพม. สพม. เขต 12
80032013 โศภนคณาภรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80012001 เบญจมราชูทิศ สพม. สพม. เขต 12
80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80012008 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. สพม. เขต 12
80042007 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. สพม. เขต 12
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 12
93012013 ควนขนุน สพม. สพม. เขต 12
93012027 นาขยาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
93012012 ตะโหมด สพม. สพม. เขต 12
93012003 พรหมพินิตชัยบุรี สพม. สพม. เขต 12
93012004 ประภัสสรรังสิต สพม. สพม. เขต 12
93012021 ตะแพนพิทยา สพม. สพม. เขต 12
80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80032001 เชียรใหญ่ สพม. สพม. เขต 12
80032004 ธัญญาวดีศึกษา สพม. สพม. เขต 12
80022023 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 12
80022006 ทุ่งสง สพม. สพม. เขต 12
80022008 ทุ่งสงวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80022009 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80022015 นาบอน สพม. สพม. เขต 12
80022021 บางขันวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032014 อินทร์ธานีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80032015 สตรีปากพนัง สพม. สพม. เขต 12
80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. สพม. เขต 12
80012003 ปากพูน สพม. สพม. เขต 12
80012004 เมืองนครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80012006 ตรีนิมิตรวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032017 คีรีราษฎร์พัฒนา สพม. สพม. เขต 12
80012010 ขุนทะเลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80032022 แหลมราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 12
80032023 นพคุณประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80032024 ทรายขาววิทยา สพม. สพม. เขต 12
93012026 เขาชัยสน สพม. สพม. เขต 12
93012015 ดอนศาลานำวิทยา สพม. สพม. เขต 12
93012023 บางแก้วพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012017 ควนพระสาครินทร์ สพม. สพม. เขต 12
93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012005 วชิรธรรมสถิต สพม. สพม. เขต 12
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80042011 ท้องเนียนคณาภิบาล สพม. สพม. เขต 12
80032007 เกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม. สพม. เขต 12
80042005 สระแก้วรัตนวิทย์ สพม. สพม. เขต 12
80022007 สตรีทุ่งสง สพม. สพม. เขต 12
80022019 เสม็ดจวนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80012011 เฉลิมราชประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80032019 เสาธงวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032020 ตระพังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80042006 สิชลคุณาธารวิทยา สพม. สพม. เขต 12
93012008 กงหราพิชากร สพม. สพม. เขต 12
93012014 พนางตุง สพม. สพม. เขต 12
93012028 อุดมวิทยายน สพม. สพม. เขต 12
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
93012001 พัทลุง สพม. สพม. เขต 12