ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
96022008 สวนพระยาวิทยา สพม. สพม. เขต 15
96022001 ตากใบ สพม. สพม. เขต 15
96012004 บาเจาะ สพม. สพม. เขต 15
96012001 นราธิวาส สพม. สพม. เขต 15
96012003 เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอป สพม. สพม. เขต 15
96012005 ร่มเกล้า สพม. สพม. เขต 15
96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
96022004 สุคิรินวิทยา สพม. สพม. เขต 15
96022006 ธัญธารวิทยา สพม. สพม. เขต 15
96022007 มัธยมสุไหงปาดี สพม. สพม. เขต 15
94022002 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. สพม. เขต 15
94022006 ทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
94012004 วุฒิชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 15
94012002 เดชะปัตตนยานุกูล สพม. สพม. เขต 15
94022009 แม่ลานวิทยา สพม. สพม. เขต 15
94022007 ประตูโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 15
94022008 สะนอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
94012007 สุวรรณไพบูลย์ สพม. สพม. เขต 15
94022004 ยาบีบรรณวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
95022006 กาบังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
95022004 ธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
95022007 นิคมพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
95022001 เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' สพม. สพม. เขต 15
95022002 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 15
95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. สพม. เขต 15
95012004 คณะราษฎรบำรุง 2 สพม. สพม. เขต 15
95012006 สตรียะลา สพม. สพม. เขต 15
95022005 ยะหาศิรยานุกูล สพม. สพม. เขต 15
96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 15
96012002 นราสิกขาลัย สพม. สพม. เขต 15
96012006 ตันหยงมัส สพม. สพม. เขต 15
96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 15
96012008 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 15
96012009 ศรีวารินทร์ สพม. สพม. เขต 15
96022005 สุไหงโกลก สพม. สพม. เขต 15
94012008 วังกะพ้อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 15
94022001 ราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. สพม. เขต 15
94012003 ท่าข้ามวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 15
94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี สพม. สพม. เขต 15
94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. สพม. เขต 15
94012006 ไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. สพม. เขต 15
94012005 สายบุรี 'แจ้งประชาคาร' สพม. สพม. เขต 15
94022003 ปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 15
95022003 บันนังสตาวิทยา สพม. สพม. เขต 15
95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา สพม. สพม. เขต 15
95012002 รามันห์ศิริวิทย์ สพม. สพม. เขต 15