ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. สพม. เขต 29
37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 29
37012008 น้ำปลีกศึกษา สพม. สพม. เขต 29
37012012 สร้างนกทาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012022 ลืออำนาจวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012023 มัธยมแมด สพม. สพม. เขต 29
37012019 หัวตะพานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012021 จิกดู่วิทยา สพม. สพม. เขต 29
34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34052006 นากระแซงศึกษา สพม. สพม. เขต 29
34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34052014 ทุ่งศรีอุดม สพม. สพม. เขต 29
34052002 นาจะหลวย สพม. สพม. เขต 29
34052004 ดงสว่างวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34022013 พังเคนพิทยา สพม. สพม. เขต 29
34022014 พะลานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34052009 น้ำยืนวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา สพม. สพม. เขต 29
34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34012020 ศรีน้ำคำศึกษา สพม. สพม. เขต 29
34012005 ปทุมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34012012 หนองขอนวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34012015 นารีนุกูล 2 สพม. สพม. เขต 29
34042005 ห้วยขะยุงวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34042008 วิจิตราพิทยา สพม. สพม. เขต 29
34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 29
34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 29
37012002 ชานุมานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012003 ปทุมราชวงศา สพม. สพม. เขต 29
37012004 ลือวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012015 พนาศึกษา สพม. สพม. เขต 29
37012001 อำนาจเจริญ สพม. สพม. เขต 29
37012005 คึมใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 29
37012010 นาจิกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012013 อำนาจเจริญ 2 สพม. สพม. เขต 29
37012020 ศรีเจริญศึกษา สพม. สพม. เขต 29
34022007 ขุมคำวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี สพม. สพม. เขต 29
34012009 บ้านไทยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34012011 เสียมทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34032004 โขงเจียมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. สพม. เขต 29
34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. สพม. เขต 29
34022003 สะพือวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34022006 โนนกุงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34032010 ตาลสุมพัฒนา สพม. สพม. เขต 29
34052012 นาโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 29
34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. สพม. เขต 29
34012022 ดงยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34012001 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. สพม. เขต 29
34012003 นารีนุกูล สพม. สพม. เขต 29
34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. สพม. เขต 29
34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34042003 สว่างวีระวงศ์ สพม. สพม. เขต 29
34042002 สำโรงวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012009 นาวังวิทยา สพม. สพม. เขต 29
37012011 นายมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
37012017 เสนางคนิคม สพม. สพม. เขต 29
37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34022004 โนนสวางประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 29
34022002 เขมราฐพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34012002 เขื่องในพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34012004 สหธาตุศึกษา สพม. สพม. เขต 29
34012014 เก่าขามวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34052001 เดชอุดม สพม. สพม. เขต 29
34052003 นาส่วงวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. สพม. เขต 29
34022001 มัธยมตระการพืชผล สพม. สพม. เขต 29
34032011 เชียงแก้วพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 29
34052011 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
34032007 อ่างศิลา สพม. สพม. เขต 29
34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 29
34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม. สพม. เขต 29
34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. สพม. เขต 29
34042007 วารินชำราบ สพม. สพม. เขต 29
34032006 เอือดใหญ่พิทยา สพม. สพม. เขต 29
34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 29