ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
12022003 ไทรน้อย สพม. สพม.เขต 3
12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12022011 บางบัวทอง สพม. สพม.เขต 3
12022010 ราชวินิต นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12022004 ปากเกร็ด สพม. สพม.เขต 3
12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12022008 โพธินิมิตวิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012001 วัดเขมาภิรตาราม สพม. สพม.เขต 3
12012002 ศรีบุณยานนท์ สพม. สพม.เขต 3
12012005 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. สพม.เขต 3
12012006 นนทบุรีพิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
12012008 รัตนาธิเบศร์ สพม. สพม.เขต 3
14012005 ท่าเรือ นิตยานุกูล'' สพม. สพม.เขต 3
14012007 นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' สพม. สพม.เขต 3
14022003 บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑'' สพม. สพม.เขต 3
14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 3
14022006 ผักไห่สุทธาประมุข สพม. สพม.เขต 3
14022008 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. สพม.เขต 3
14012001 อยุธยาวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 3
14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 3
14012003 อยุธยานุสรณ์ สพม. สพม.เขต 3
14012004 ปากกรานพิทยา สพม. สพม.เขต 3
14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 3
14022012 ลาดงาประชาบำรุง สพม. สพม.เขต 3
14012013 อุทัย สพม. สพม.เขต 3
14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
12022005 ราษฎร์นิยม สพม. สพม.เขต 3
12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012003 สตรีนนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล สพม. สพม.เขต 3
14012008 ท่าช้างวิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
14022013 บางซ้ายวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14022001 บางไทรวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14022002 บางบาล สพม. สพม.เขต 3
14012009 บางปะหัน สพม. สพม.เขต 3
14022004 บางปะอิน สพม. สพม.เขต 3
14022005 อุดมศีลวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14022007 ลาดชะโดสามัคคี สพม. สพม.เขต 3
14012010 ภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' สพม. สพม.เขต 3
14012016 มหาราช'ประชานิมิต' สพม. สพม.เขต 3
14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. สพม.เขต 3
14012012 วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' สพม. สพม.เขต 3
14022010 เสนา เสนาประสิทธิ์ สพม. สพม.เขต 3
14022011 สาคลีวิทยา สพม. สพม.เขต 3