ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
52022003 เกาะคาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52012012 ประชาราชวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022010 เถินวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52032003 ทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52032004 เมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 35
52032005 ทุ่งอุดมวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012003 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 35
52012004 เมืองมายวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. สพม. เขต 35
52012008 ลำปางกัลยาณี สพม. สพม. เขต 35
52022001 แม่ทะวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022006 แม่ทะประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 35
52022009 แม่ทะพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 35
52012007 แม่เมาะวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012009 สบจางวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52032002 วังเหนือวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022004 เสริมงามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52012016 เวียงตาลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51012006 ป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. สพม. เขต 35
51022002 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. สพม. เขต 35
51012010 น้ำดิบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51012001 บ้านแป้นพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51012003 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. สพม. เขต 35
51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. สพม. เขต 35
51012004 แม่ทาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51012008 ทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 35
51022004 แม่ตืนวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022007 ไหล่หินวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012013 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. สพม. เขต 35
52032006 แจ้ห่มวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022008 เวียงมอกวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52032001 เมืองปานวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012002 กิ่วลมวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. สพม. เขต 35
52012011 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022005 แม่พริกวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022002 สบปราบพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52012014 ห้างฉัตรวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012015 แม่สันวิทยา สพม. สพม. เขต 35
51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. สพม. เขต 35
51012005 ป่าซาง สพม. สพม. เขต 35
51012011 วชิรป่าซาง สพม. สพม. เขต 35
51012009 อุโมงค์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51022006 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. สพม. เขต 35