ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. สพม. เขต 37
55022007 หนองบัวพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55022008 เมืองยมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 37
55022009 ทุ่งช้าง สพม. สพม. เขต 37
55012015 เมืองลีประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 37
55022012 บ่อเกลือ สพม. สพม. เขต 37
55022003 เมืองแงง สพม. สพม. เขต 37
55012017 น่านนคร สพม. สพม. เขต 37
55012018 ศรีนครน่าน สพม. สพม. เขต 37
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. สพม. เขต 37
55012003 บ่อสวกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 37
55012004 น่านประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 37
55012006 แม่จริม สพม. สพม. เขต 37
55012009 สา สพม. สพม. เขต 37
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 37
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 37
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 37
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 37
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. สพม. เขต 37
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. สพม. เขต 37
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 37
54022001 ลองวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54022006 สรอยเสรีวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54012010 สองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 37
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 37
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55022010 เชียงกลาง'ประชาพัฒนา' สพม. สพม. เขต 37
55022011 พระธาตุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55022005 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55022006 สารธรรมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 37
55012008 นาน้อย สพม. สพม. เขต 37
55012014 นาหมื่นพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
55012007 บ้านหลวง สพม. สพม. เขต 37
55022001 ปัว สพม. สพม. เขต 37
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. สพม. เขต 37
55022004 มัธยมป่ากลาง สพม. สพม. เขต 37
55012002 สตรีศรีน่าน สพม. สพม. เขต 37
55012012 ยาบหัวนาวิทยา สพม. สพม. เขต 37
55012016 สันติสุขพิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54012003 เมืองแพร่ สพม. สพม. เขต 37
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 37
54022005 วังชิ้นวิทยา สพม. สพม. เขต 37
54012011 เวียงเทพวิทยา สพม. สพม. เขต 37