ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
65032002 นาบัววิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 39
65032004 นครบางยางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022012 วังโพรงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022013 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022001 เนินกุ่มวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 39
65032012 พรหมพิรามวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032013 วังมะด่านพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012002 เฉลิมขวัญสตรี สพม. สพม. เขต 39
65012003 จ่านกร้อง สพม. สพม. เขต 39
65012006 ท่าทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012008 บ้านกร่างวิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012010 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. สพม. เขต 39
65022003 วังทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022007 บ้านกลางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65032015 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. สพม. เขต 39
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. สพม. เขต 39
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 39
53012005 บ้านโคนพิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012011 พิชัย สพม. สพม. เขต 39
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. สพม. เขต 39
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012010 น้ำริดวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012012 ลับแลศรีวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65032010 ชาติตระการวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032011 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032001 นครไทย สพม. สพม. เขต 39
65032005 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032006 ยางโกลนวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65012011 บางระกำวิทยศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. สพม. เขต 39
65032014 ดงประคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012001 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก สพม. สพม. เขต 39
65012005 วังน้ำคู้ศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65012007 ดอนทองวิทยา สพม. สพม. เขต 39
65012009 พุทธชินราชพิทยา สพม. สพม. เขต 39
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022005 หนองพระพิทยา สพม. สพม. เขต 39
65022008 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022009 น้ำรินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. สพม. เขต 39
65032016 คันโช้งพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
53012015 ทองแสนขันวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 39
53022003 บ้านโคกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
53012006 ดาราพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
53022001 ฟากท่าวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012001 อุตรดิตถ์ สพม. สพม. เขต 39
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. สพม. เขต 39
53012008 แสนตอวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012014 ลับแลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. สพม. เขต 39