ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
60012013 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012014 หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60022008 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 42
60012011 ทับกฤชพัฒนา สพม. สพม. เขต 42
60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. สพม. เขต 42
60032005 หนองโพพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60032007 ลาดทิพรสพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032008 ช่องแคพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032009 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032010 พนมรอกวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60012015 พยุหะพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60012016 เขาทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032011 ไพศาลีพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012001 นครสวรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. สพม. เขต 42
60012008 บึงบอระเพ็ดวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60022004 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60022005 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60032001 หนองบัว สพม. สพม. เขต 42
61012001 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
61012015 ทองหลางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012017 วังหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012005 หนองเต่าวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012019 ร่องตาทีวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012012 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. สพม. เขต 42
61012020 ห้วยคตพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60012010 โกรกพระ สพม. สพม. เขต 42
60012012 ชุมแสงชนูทิศ สพม. สพม. เขต 42
60032015 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 42
60032004 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60022002 หนองกรดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60022003 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60012017 เขากะลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032012 ตะคร้อพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60032013 วังข่อยพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012002 สตรีนครสวรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60012004 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012005 พระบางวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60022006 ลาดยาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032002 วังบ่อวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012006 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012013 บ้านไร่วิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012014 การุ้งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012016 หนองจอกประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
61012004 อุทัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012009 พุทธมงคลวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012018 ลานสักวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012002 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
61012007 บ่อยางวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012011 หนองขาหย่างวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012003 หนองฉางวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012008 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012010 ทุ่งโพวิทยา สพม. สพม. เขต 42
61012021 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 42
60032003 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60022007 แม่วงก์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 42