ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
18012005 สาครพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18012007 สรรพยาวิทยา สพม. สพม.เขต 5
18012008 บุญนาคพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18012009 ชยานุกิจพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18012012 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สพม.เขต 5
16022009 โคกเจริญวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022010 ยางรากวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022002 ชัยบาดาลวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16022006 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม. สพม.เขต 5
16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 5
16012011 บ้านเบิกวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16022007 ท่าหลวงวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16012012 บ้านหมี่วิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012014 บ้านชีวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022003 โคกสลุงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 5
16012005 ดงตาลวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012008 โคกตูมวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร สพม. สพม.เขต 5
16022012 หนองม่วงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17012001 ท่าช้างวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 5
17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. สพม.เขต 5
17012002 หัวไผ่วิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
17012012 ศรีวินิตวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) สพม. สพม.เขต 5
15012002 แสวงหาวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 5
18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 5
18012006 วัดสิงห์ สพม. สพม.เขต 5
18012010 คุรุประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 5
18012011 ห้วยกรดวิทยา สพม. สพม.เขต 5
18012014 ศรีสโมสรวิทยา สพม. สพม.เขต 5
18012013 หันคาพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16012001 โคกสำโรงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. สพม.เขต 5
16012013 ปิยะบุตร์ สพม. สพม.เขต 5
16022001 พัฒนานิคม สพม. สพม.เขต 5
16012002 พิบูลวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 5
16012006 พระนารายณ์ สพม. สพม.เขต 5
16022011 ลำสนธิวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
17012003 บางระจันวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17012008 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17012009 บ้านแป้งวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17012011 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) สพม. สพม.เขต 5
17012006 อินทร์บุรี สพม. สพม.เขต 5
15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สพม.เขต 5
15012006 บางเสด็จวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012010 สตรีอ่างทอง สพม. สพม.เขต 5
15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) สพม. สพม.เขต 5
15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012014 สามโก้วิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18012001 ชัยนาทพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16022005 ขุนรามวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012007 บ้านข่อยวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17012007 สิงห์บุรี สพม. สพม.เขต 5
17012010 ทองเอนวิทยา สพม. สพม.เขต 5
15012005 ราชสถิตย์วิทยา สพม. สพม.เขต 5
15012011 โยธินบูรณะ อ่างทอง สพม. สพม.เขต 5
15012009 ไผ่วงวิทยา สพม. สพม.เขต 5