ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Developer

คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล
1. นายประเสริฐ บุญเรืองรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปรึกษา
2. ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนประธานคณะทำงาน
3. นางดรุณี ปองเปี่ยมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาดฯคณะทำงาน
4. นายทองพูล จันทบูรณ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนฯคณะทำงาน
5. นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือฯคณะทำงาน
6. นางภัทรวิภา จันทบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯคณะทำงาน
7. นายสุรรณ ปลายแก่นหัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯคณะทำงาน
8. นายวิชัย ผกผ่าหัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือคณะทำงาน
9. นายธนโชติ อาราษฎร์หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯคณะทำงาน
10. นายแสงเพชร สุดเพาะหัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯคณะทำงาน
11. นางกนกวรรณ นิ่มเจริญนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษคณะทำงาน
12. นางสาวเมทินี บุญเกตุนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษฯคณะทำงาน
13. นางพัชนี นาคะนาทนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษคณะทำงาน
14. นางสาวนพรัตน์ เชื้อวงค์นักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะทำงาน
15. นางสราภรณ์ นุ่มเอ่อเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ.2คณะทำงาน
16. นางชุติมา กมุทะรัตน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะทำงาน
17. นายอัครเดช ชาญเวชนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการคณะทำงาน
18. นางสาวอุษณี กิตติธนะบูรณ์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงาน
19. นางสาวรัตนา สุริยานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการคณะทำงาน
20. นายอรุณ ศรีวรนาทนายช่างศิลป์ชำนาญงานคณะทำงาน
21. นางสกาวรัตน์ พยัคฆันตร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานคณะทำงาน
22. นางสาวยุพิน ปั้นประดับเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานคณะทำงาน
23. นางรัชนี หวังหมัดเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานคณะทำงาน
24. นายชัยชนะ หมายติดกลางเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานคณะทำงาน
25. นายวุฒินันท์ รัตนมันตาคมเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคณะทำงาน
26. นายสุทิพร คิมเมย์พนักงานแปลภาษาคณะทำงาน
27. นายธานี สรลีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศคณะทำงาน
28. นายอำนาจ สายฉลาดนักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการพิเศษเลขานุการคณะทำงาน
29. นางสาวอโนชา แย้มแจ่มนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการผู้ช่วยเลขานุการ
30. นางสาวกิตติยา หล่อตระกูลเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล (โปรแกรมเมอร์)
1. นายนิรุทธ์ แก้วนิคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40ประธานคณะทำงาน
2. นายมนตรี ชัยชราแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2คณะทำงาน
3. นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38คณะทำงาน
4. นายทองคำ มากมีครู โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29คณะทำงาน
5. นายเจษฎา จันทสิงห์ครู โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29คณะทำงาน
6. นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสารครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1คณะทำงาน
7. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูรครูโรงเรียนหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40คณะทำงาน
8. นายชัยมงคล ขำคมครู โรงเรียนแวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23คณะทำงาน
9. นายธิติ ทรงสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3คณะทำงาน
10. นายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หน.ศูนย์ iTEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40คณะทำงาน
11. นายสมชาย ครุธนาคเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1คณะทำงาน
12. นายวิทยา ฉินศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.คณะทำงาน
13. นายอำนาจ สายฉลาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนเลขานุการคณะทำงาน
ที่มา : คำสั่งที่ 1065/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน