ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ เหล่าเสนา

308 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าสมุทร

0 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าอากาศ

0 คน
User Avatar
User Avatar

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จำนวน 1 คน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

จำนวน 0 คน

ผู้กำกับลูกเสือ

จำนวน 21 คน

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด