ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

ข้อมูล ลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ

2,071,121 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าสมุทร)

8,334 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าอากาศ)

10,021 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าหน้าที่ พสน.ทั้งหมด

11,085 คน
User Avatar

พสน.เจ้าหน้าที่ของรัฐ

8,578 คน
User Avatar

พสน.บุคคลทั่วไป

2,507 คน
User Avatar

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด