ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

ข้อมูล ลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 1,605,338 คน : หญิง 1,083,704 คน : รวม 2,689,042 คน

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ

2,661,334 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าสมุทร)

10,623 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าอากาศ)

16,953 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 7,834 คน : หญิง 23,894 คน : รวม 31,728 คน

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 7,278 คน : หญิง 241,024 คน : รวม 248,302 คน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าหน้าที่ พสน.ทั้งหมด

14,987 คน
User Avatar

พสน.เจ้าหน้าที่ของรัฐ

12,060 คน
User Avatar

พสน.บุคคลทั่วไป

2,927 คน
User Avatar

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด