ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ กรุงเทพมหานคร ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสุรวงศ์ ทรงกลด ศึกษานิเทศก์ dr.surawong99@gmail.com 0654814426
2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ ศึกษานิเทศก์ benjamas.kingdee@gmail.com 0819885140
3 ว่าที่ร้อยอานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัด
4 นายวินัย ยงเขตรการณ์ รองศึกษาธิการจังหวัด 0870759186
5 นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0817212036
6 นางสาวจรวยพร แจ้งกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 0815623150
7 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0816917705
8 นางสาวสุชาดา นาคอ่วม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 0818361227
9 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ 0891339234
10 นางศศิธร ภูบุญเต็ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0619698482
11 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0810938037
12 นางสาวอรัญญา ธาราวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0953675550
13 นางกาญจนา ตันตินิพันธ์ุกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 0859193650