ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สมุทรปราการ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ saknipon444@gmail.com 0614127392
2 นางทวีวรรณ แน่วแน่ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ veevan.nn@gmail.com 0813832767
3 นางวนิดา ไพรพฤกษ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล Wanida15419@gmail.com 0891173541
4 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน sunitplan@hotmail.com 0819151859
5 นางละม่อม รำพึงนิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา mom_ast@hotmail.com 0814958736
6 นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด Penhongbin@gmail.com 0628875058
7 นางอารี แก้วสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ areesamutprakarn2@gmail.com 0847340828
8 นายวงศ์เทพ โรจนถาวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน private.sch.spk1@gmail.com 0805615698
9 นางสาวนิภากร โสภากัน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน aiujung@gmail.com 0823207166
10 นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ sunanvong@gmail.com 0809000909
11 นางมณฑนา มานะประสพสุข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ montana830@gmail.com 0955966924
12 นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตติ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ pimyaya2516.siri@gmail.com 0892780222
13 นายอภิสิทธฺิ์ รอดบำเรอ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ pukan_ap@hotmail.com 0632595565
14 นายณัฐวุฒิ เพริดพราว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ Zhangnattyz@gmail.com 0959107722
15 นายสัมฤทธิ์ จันทร์อ่อน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 0882554327
16 นายสุพจน์ กล้าหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ khunsuphot@gmail.com 0879349690
17 นางสาวเตือนใจ นิคมโพธินันทน์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ supanat9@gmail.com 0616977206
18 นายสุรศักดิ์ สุระเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ sinsin_26@hotmail.com 0917799881
19 นางสาววันเพ็ญ ทองทิว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ wanpen.jew@gmail.com 0819823647
20 นางภัทราภรณ์ จารุทวีสิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ phat_phatara@hotmail.com 0897749249
21 นางสุวรรณภา งามดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Paningnice@gmail.com 0818292996
22 นางสาววรรณศิริ เอี่ยมกล้าหาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wanasiri0106@gmail.com 0954639119
23 นางนภัสนันท์ คงมีสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ kanomjeeb2@hotmail.com 0802423161
24 นายจีรพงษ์ รุจิเรขวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Jeerapong_ko@hotmail.com 0875865446
25 นายทศพร ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ krutot.t@gmail.com 0819228642
26 นางดารุณี ธรรมสีดา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ lip2011@windowlive.com 0813647329
27 นางสาวปัทมาวดี ขำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ patsu.sar@gmail.com 0805348880
28 นางนาตยา ผสมทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
29 นางขวัญรัชนี อินทรวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน kwan5959@gmail.com 0867875699
30 นางสาวสุภาวดี แจ่มสว่าง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ suphawadee535@gmail.com 0863830951
31 นายพิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์ นิติกร ปฏิบัติการ Legal_bkkp@hotmail.com 0820736459
32 นางสาววรรณทณี มีปา ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน Kunmeepa@gmail.com 0813077492
33 นางสาวลักษณ์นารา พระภักดี ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ mamoowaan@gmail.com 0873199744
34 นายทศพร โลทิม นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง) kor.onc.kow@gmail.com 0995273557
35 นางปัทมา ทำสวน แม่บ้าน (ลูกจ้างชั่วคราว) 0889529396