ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ นนทบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี nonthaburi.moe@gmail.com 020453271
2 นางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี nonthaburi.moe@gmail.com 0817574989
3 ว่าที่ร.ท.ถวัลย์ จันทร์เพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thawan@hotmail.com 0815578235
4 นายโสธร จิตรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ nonthaburi.moe@gmail.com 020453271
5 นายทรงชัย สุทธิพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ oui02suttipan@gmail.com 0876958955
6 นางยุพดี พัฒนศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nonthaburi.moe@gmail.com 0819470938
7 นางจันทณีย์ น้อยพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0891232685
8 นายโชติพงษ์ ลิ่มเจีสหพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0847580123
9 นางสาวจุไรวรรณ ลวดทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ juraiwanbkk1@hotmail.com 0819202290
10 นางวิภาวรรณ มานุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0894462472
11 นางอรุณี ปลื้มวีระจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0933286644
12 นางวีรนุช ชมกรด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0910090642
13 นางจุฑามาศ รักชาติเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0817342489
14 นางภูษณิศา คมน์ธนาธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0897824949
15 นางสาวรณิดา อมรเวช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0819895645
16 นางจิรภรณ์ ปานมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0891232685
17 นางจินตนา จันสีนาก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0818084772
18 นายปราโมทย์ ถึงสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0865651268
19 นางปัทมณี ถึงสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0939895922
20 นางปาริชาติ สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0830156191
21 นางสาววราภรณ์ ฟื้นทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0893566351
22 นางนงเยาว์ จันทบาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0944877129
23 นางสาวจิรภัทร ชาติชำนาญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0843038088
24 นางศิริวรรณ สาระบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0894581180
25 นางศศิธร สายแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0951124992
26 นายชินณลักษณ์ แผนสง่า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0970960864
27 นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณปราโมทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
28 นางสมาพร มณีอ่อน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ