ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ปทุมธานี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 0819728358
2 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
3 นางสุรีย์ รัตนภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ suree_rs@hotmail.com 0818559426
4 นางสาวอัจฉรา หอมหวล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล achara1857@Gmail.com 0816959467
5 นางกนกรัตน์ เชษฐเจริญรัตน์ ศึกษานิเทศก์ namhom2559@gmail.com 0869766027
6 นางสาวสุวรรณ จินตอนันต์กุล ศึกษานิเทศก์ suwan222@yahoo.com 0814567432
7 นางชนิดา ยินดีเขต ศึกษานิเทศก์ pannyin23@gmail.com 0851481953
8 นางนัยนา จันตะเสน ศึกษานิเทศก์ nana22Jan@gmail.com 0813803773
9 นางนิตยา สุวรรณรังค์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล nit_79_1@hotmail.com 0815857524
10 นางบุญญาภา ปานลักษณ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ kroota@hotmail.com 0816279717
11 นางสาวพศวีร์ วิชาวุฒิพงษ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 0818885725
12 นางธนสร ศรีมาลา ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 0949526586
13 นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม ผอ.กลุ่มลูกเสือและยุวกาชาด kultida2560@gmail.com 0992546663
14 นางสุนิศา รักแผน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 0818014180
15 นางสุทิศา กิจนิตย์ชีว์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน sutisa_w@hotmail.com 0859202514
16 นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน panida_1970@hotmail.com 0815541198
17 นางสาวแก้วกันยา อิ่มวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0971964159
18 นางสาวนงเยาว์ สังข์มาลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0846628168
19 นางปาริชาติ ปิ่นฝงคล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0867901529
20 นายสิทธิพร สุดพรหม ผอ.กลุ่มอำนวยการ sittiporn.edu@gmail.com 0832250305