ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ พระนครศรีอยุธยา ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายอารักษ์ พัฒนถาวร พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0813027634
2 นายวีระวัฒน์ โพธิิ์ทอง รองศึกษาธิการจังหวักพระนครศรีอยุธยา 0894967733
3 นางสมพร ไกรทัศน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ บริหารงานบุคคล kraitat2510@gmail.com 0814340496
4 นางสาวสำราญ ทับช้าง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ samran.ray@gmail.com 0898091480
5 นางศิริรัตน์ ภู่ระหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ siriphuaoy@gmail.com 0610954502
6 นางสมวงษ์ ญาณธูป นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ somwong2511@gmail.com 0874151912
7 นางสาวศยามล กองสุทธิผล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ sayamon7475@hotmail.com 0847765941
8 นางสาวฐิติรัชญา แก้วเสนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ttkeawsena@gmail.com 097213707
9 นางสาววลี ชุมพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ walee28@gmail.com 0897691865
10 นางสุรีรัตน์ เสถียรภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ jeabsrr4@gmail.com 0899002543
11 นางยุพิน วงษ์กฤษ นักวิชาการเงิน และบัญชี ชำนาญการ yupin0789@live.com 098396553
12 นางมาลัย สุขนิยม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ mailsa_732@yahoo.co.th 0859208380
13 นางสาวอนุชิดา บำรุงวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ anuchida_sp@hotmail.com 0817917772
14 นางสาวศิริโฉม เอี่ยมพันธุ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ keawfa23@hotmail.com 0800186924
15 นางปราณี ปิยะทัศน์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ praneepiya@hotmail.com 0812941388
16 นางทิพย์วารี แจ่มใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน tip_jamsai@hotmail.com 0984969750
17 นายธวัช บุญชุ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ayuthw1@gmail.com 0896681545
18 นางวัชรีย์ ยิ้มยวล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ wyimyuan@gmail.com 0819471794
19 นางจิตรา จินตนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ private.aya1@gmail.com 0922833741
20 นางพนาวรรณ มงคลมล มงคลมล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ WAN_PANA@hotmail.com 084271318
21 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ wowchul@gmail.com 0818077208
22 นางสาวภัทรา สุขนิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ pattra_suk@hotmail.com 0899027690
23 นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ tik.kn@hotmail.com 0899004963
24 นางสาวทัศพร ตลับงา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ tat3691@hotmail.com 089237879
25 นางนุกูล คงสุขโข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ tat3691@hotmail.com 0890739910
26 นางสุภาวดี บุญแถม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ supawadeebuntam@gmail.com 0886933895
27 นายประชุม พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ prachoompan@gmail.com 0817425286
28 นางกำไล คล้ายวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ kumlaiklai@gmail.com 0890809023
29 นางสุรีพร บรรลือเขตร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ suleeporn999@gmail.com 0989295900
30 นางสุพรรณ เกษมสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ suleeporn999@gmail.com 0972415044
31 นางสุปาณี บุญเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ supanee.2506@gmail.com 0818423305
32 นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ sarswudsuk@gmail.com 0890887769
33 นางอัจฉราภรณ์ กนกอุดม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ a.kano_udom@live.com 0867871212
34 นางสาวกฤษยา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kritsana43@gmail.com 0894140690
35 นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ Penchan9@gmail.com 0819463400
36 นางธัญกมล จันทรมัสการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ conservative0gap@gmail.com 0885369197
37 นางสาวเพชรัตน์ สุขศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ petsuksky@gmail.com 0884604599
38 นางอมร นาคธน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ amon-amon@hotmail.com 0918695269
39 นางสาวสุพิชญา เชิดชูพงษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ jan2524@hotmail.com 0898885218
40 นางสาวชญามัย สุธัมรส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ chayamai.su@hotmail.com 0863678305
41 นางสำเนา พงษ์อารีย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ samnao_24@hotmail.com 0859498292
42 นางเบญจา แพรดำ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ benpra3012@gmail.com 0861215656