ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ อ่างทอง ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัด sudjai.m@hotmail.com 0892513455
2 นายนันทภพ เคหา รองศึกษาธิการจังหวัด nanthaphop.k@gmail.com 0898284994
3 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ admin@secondary5.go.th 0819464505
4 นายอารักษ์ อินทร์พยุง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ aruk_ruk@hotmail.com 0898055217
5 ว่าที่ ร.ตจีระวัฒน์ นาคพนม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ji2506@hotmail.com 0898062474
6 นางนพวรรณ ดนตรี นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการพิเศษ nopawandontri@hotmail.com 0957139505
7 นางสาววารุณี พวงสุวรรณ นักวิชาการเงิน ชำนาญการพิเศษ phuangsuwan.waru@gmail.com 0890371718
8 นางสาวสมรัก ยวงเกตุ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ somrakyoungket@gmail.com 0814971579
9 นางณิชการต์ ชิตารักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ nitchakan_8334@hotmail.com 0814803739
10 นายรุ่ง กับโต นิติกรชำนาญการพิเศษ rung-rakdee@hotmai.com 0854212426
11 นายสุรพงษ์ พรหมศรี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ promsri2510@gmail.com 0801070490
12 นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ppp11123@outlook.co.th 0994696549
13 นางวัฒนาพร อินทร์ไทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ bodang-28-@hotmail.com 0812597778
14 นางสิรานี สุขโต นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ jum2514@gmail.com 0891255062
15 นายวิทวัส เฟื่องศิลป์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ wittawat.f.mua@gmail.com 0890999321
16 นางสาว สุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ skp_sakulpan@hotmail.com 0824897456
17 นาง ศิริพร โพธ์ชื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน siri.pch2511@gmail.com 0854234889
18 นางสาว เพ็ญศรี สว่างเดือน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sawang.duaw@hotmail.com 0843410779
19 นางสาว ภัณฑิลา ภู่ระหงษ์ ศึกษานิเทศก์ Phantila4995@gmail.com 0901155288
20 นางสาว มณีรัตนา ภิพิตไพจิตร ศึกษานิเทศก์ superneena@gmail.com 0624615955
21 นาง สมคิด คงมิยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ yoyayoyak@gmail.com 0892387525