ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ลพบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัด lripeo@outlook.com 0899003232
2 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี lripeo@outlook.com 0614210886
3 นางวิษา ชัยกิจกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ vi_sa_jar@hotmail.com
4 นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล kaemakorn@hotmail.co.th
5 นางเสน่ห์ คีรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา saysaneh@hotmail.com 0819945268
6 นางสาววิภา รักงาม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล wipa2.rakngam@gmail.com 0966923998
7 นางสาวอติพร บุญบาง นักวิชาการ ชำนาญการ
8 นางสุภาภรณ์ อ่ำอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ mam_amyou@hotmail.com
9 นาง มัลลิกา พ่วงวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ nidnace@hotmail.com
10 นางวันทนีย์ แสงระยับ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
11 นาง ปนิตา พิสิษฐ์วุฒิไพศาล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ panita0890756233@gmail.com
12 นายประยุทธ ละม้ายแข ผ.อ.นโยบายและแผน lamaikhae1960@gmail.com
13 นางณิชา สุวัจนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ noon2507pim@gmail.com
14 นายพิชญพงศ์ กีรติศานติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ icephenixza@gmail.com
15 นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ I-CHATTY-I@gmail.com
16 นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาลูกเสือ titirat25@hotmail.com
17 นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ napatsorn98@gmail.com
18 นางอรนงค์ ขั่งใจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ onanong.changjai@gmail.com 0841486695
19 นาง พชรณัฎฐ์ อ่อนละมัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ nopwon@hotmail.com 0813554951
20 นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ luddaval.po@gmail.com 0817358655
21 นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ jatupat555@gmail.com 0819613627
22 นางสาวธัญญานัฎ บุญพิละ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ thanyanaty@hotmail.com 0861224085
23 นางยุภาภรณ์ ไชยยงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
24 นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ suneekun2503@gmail.com 0863594763
25 สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
26 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ผ.อ.หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ tae2506@hotmail.com
27 นางอรชร อาจสามารถศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ financial.2508@gmail.com
28 นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ siriruk07@hotmail.com
29 นางทิพวรรณ ผ่องสุขใจ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ tippawan1045@gmail.com
30 นางจารุพรรณ ปลั่งกลาง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
31 นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผ.อ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ kaeonam9@gmail.com 0819462664