ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สิงห์บุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี sumatee.chun@hotmail.com 0818536020
2 นาย สุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี suchest2501@gmil.com 0814376748
3 นายพงษ์ศักดิ์ มงคลพิทักษ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ pongsak.mk@hotmail.com 0813045384
4 นางสาวชลิต์ญา ทรัพย์พาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ chaliya16@gmail.com 0867580668
5 นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ satsuko_live@hotmail.com 0894424546
6 นางสาวปทุมพร ม้วนเงิน เจ้าพนักงานธุรการ patumporn2508@gmail.com 0944873018
7 นางสาวฐิติยา ฉิมบรรเทิง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ nong_thitiya@yahoo.com 0972971129
8 นางวลัยรัตน์ ก้านศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ warirat@singprimary.go.th 0861340148
9 นางวารีย์ ธนะปัทม์ นักประชาสัมพันธ์ swimwa39@gmail.com 0819122924
10 นางสาวพัชรีภรณ์ ปานทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ patchapan@moe.go.th 0864489033
11 นางสาวณัฐสิริ พรหมมา เจ้าพนักงานธุรการ siri.kasetsing@gmail.com 0909911475
12 นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pad120405@gmail.com 0877118928
13 นางกุลยา สอาดม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kullaya_kung@hotmail.com 0831989916
14 นางสาววาสนา สิงหโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน vasana08042506@gmail.com 0917394936
15 นางสาววนิดา รองแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wanida1642@hotmail.com 0971409589
16 นางสาวจงกล เรือนงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ jongkon.2@hotmail.com 0819949099
17 นางสาวรภัสสา ศศิร์ภัทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ rasa620514@hotmail.com 0989396539
18 นายอาศิระ พรพัฒนชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ arsira@singprimary.go.th 0917659647
19 นายประมวล เศรษฐี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ pamon_1@hotmail.com 0895404622
20 นายโกสินทร์ รัตนสาม นิติกร kosin.ratta@gmail.com 0850965988
21 นางสาวมาลิณี บัวงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ malineeb7@gmail.com 0865200347
22 นางสาวขวัญตา ชื่นกุศล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ khwanta_1205@hotmail.com 0985632463
23 นางสาวยุวกานต์ ยศวัฒนะกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ yuwakarn02@gmail.com 0819476580
24 นางอัญชนา ดีเสมอ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ un.unchana@hotmail.com 0638722226
25 นางทัศนีย์ คำนึง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ thatsanee.kh@gmail.com 0896863031
26 นางสาวจันทนา บัวเงิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ namnewp@gmail.com 0833248114
27 นางสุรางค์ นกสี นักวิชาการตรวจสอบภายใน surang1997@hotmail.com 0879014113
28 นางสาวลลิตา เพิงสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา 0815811908
29 นางสาวศศิมาภรณ์ งามสมทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ(นักจัดการงานทั่วไป) sasi.ngamsomsap@gmail.com 0839930995