ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ชัยนาท ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ดร.วินัย ตะปะสา รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
2 นางทับทิม เกตุวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3 นางสุจิตรา ส.สุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4 นางเจนทิพย์ บุญเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
5 นางสาวปราณี ฝ่ายคำมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวจินดา พรรณสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7 นางสิตานัน เลียบเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
8 นายสัญทัต กอนผึ้ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
9 นางพรรณงาน พูลพัฒนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
10 นางสาวภัทรมน เกษสุวรรณ์ นิติกร
11 นายชาญ พวงทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
12 นางเนาวรัตน์ สอนสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
13 นางมัญชุพร ปงปัญญายืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
14 นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นักวิชาการชำนาญการ
15 นางคะนึง นุ่มสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
16 นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
17 นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
18 นางฉัฏนันท์ แดงศรี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
19 นางกัลยา เทียนกล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
20 นายชัยรัช ปลิวมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
21 นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
22 นายสนิท ฉากไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
23 นางอุรัย พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
24 นางทิพวรรณ โพธิ์ขำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
25 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
26 นางสุกัญญา มีพ่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
27 นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
28 นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
29 นางสุนารี ฟักศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
30 นางสาวประภาศรี ท้วมจู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
31 นางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
32 นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ