ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สระบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี saraburipo@gmail.com 036351828,
2 นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี saraburipo@gmail.com 036351828,
3 นายเกรียงศักดิ์ บุญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Boonchoo2501@gmail.com 0817560647
4 นายสมาน บุตรภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล sman2503@gmail.com 0892733903
5 นางสมใจ ศุภธีรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล somo17042511@gmail.com 0891291414
6 นางวัชรินทร์ ขำเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา speo2017@gmail.com 0813834158
7 นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน benzboss15@hotmail.com 0898205904
8 นางจุรีรัตน์ ชายเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน juta2553@gmail.com 0851864164
9 นางกษมา แสนอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ speo2017@gmail.com 0871417946
10 นางสาวสมพิศ พลับพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน sompisppb@gmail.com 0879923285
11 นายชาติชาย สายป้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ naychatichays@gmail.com 0635969492
12 นางกัญนภัทร หุ่นสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ i_skilful@hotmail.com 0909254774
13 นางผกาทิพย์ ภูอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tip.phu1959@gmail.com 0808384899
14 นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ ppk_brm4@esdc.go.th 0854791505
15 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sasp6306@hotmail.com 0868407868
16 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ juta2553@gmail.com 0949812813
17 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ladapa2013@gmail.com 0929828169
18 นางสาวลัดดา แตงหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Ltanghom@gmail.com 0819475004
19 นางพิมรดา สุขธนวณิช นิติกรชำนาญการพิเศษ speo2017@gmail.com 0959380859
20 นางวันดี ฉายพุทธ นักวิชาการการเงินและบัญชี speo2017@gmail.com 0867644399
21 นางสาวอภิญญา จรุงคนธ์ นักวิชาการ ชำนาญการ speo2017@gmail.com 0814301112
22 นางบังอร ปานแม้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ onoffaff@gmail.com 0997969975
23 นางธีราลักษณ์ จินดารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ tera.ge59@gmail.com 0813642605
24 นางกนิษฐา วงษ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nidta601@gmail.com 0804558868
25 นางนงเยาว์ สิงหจินดา นักวิชาการ ชำนาญการ speo2017@gmail.com 0955191486
26 นางมณีรัตน์ รถกล นักวิชาการ ชำนาญการ speo2017@gmail.com 0867540268
27 นางสาวนิภา มโนดุล นักวิชาการ ชำนาญการ speo2017@gmail.com 0819475640
28 นางณัฐรดา ฤาชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ k_nutrada@hotmail.com 0951653167
29 นางสาวอนัณญา แก้วกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ keaokrajang@gmail.com 0891310571
30 นางสาวนันทนัท พงษ์สมถ้อย นิติกร ปฏิบัติการ speo2017@gmail.com 0981036545
31 นางสาวพัทยา สร้อยอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ speo2017@gmail.com 0892399717
32 นางสาวพัชรินทร์ ฐาธะนัตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ gig01269@gmail.com 0944310299
33 นางสาวสมนพร มูลสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ speo2017@gmail.com 0917594753
34 นางณฐพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักจัดการทั่วไป ปฏิบัติการ speo2017@gmail.com 0945514454
35 นางสาวสุริวรรณ ช่างยันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ speo2017@gmail.com 0629244655
36 นายธรรมนูญ จำปานาค พนักงานขับรถ speo2017@gmail.com 0995787489