ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ชลบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี supitsara2007@hotmail.com 0-3828-875
2 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี cbi3@hotmail.com 0-3828-875
3 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ lkk_lkk5042@hotmail.com 0-3828-875
4 นางสาวศุภิสรา ชลจิตต์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน supitsara2007@hotmail.com 0-3828-875
5 นางอัมพร ณุวงศ์ศรี ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล Am_privet2@outlook.com 0-3828-875
6 นางลำดวน แสงมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน Lumduan_pr@hotmail.com 0-3828-875
7 นางสาวลักษิกา ฉิมพลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา Lacica6@gmail.com 0-3828-875
8 นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล Ta_ninee@hotmail.com 0-3828-875
9 นางเสาวลักษณ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน Sawaluk.piri@gmail.com 0-3828-875
10 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล ผู้อำนวยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน palica@gmail.com 0-3828-875
11 นางสาวเกวลิน เกษมผลศิริ หัวหน้าตรวจสอบภายใน 293.lin@gmail.com 0-3828-875
12 นายเกียรติศักดิ์ มัตโน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Kaitisak_456@hotmail.com 0-3828-875
13 นางสำอาง ชาญพนา นักิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการ sumaung2512@gmail.com 0-3828-875
14 นางสาวสุปรียา ศรีเตชะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ supreeya80@hotmail.com 0-3828-875
15 นางสาวนพนิตย์ ชั้นนบุญใส นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ noppanit@Gmail.com 0-3828-875
16 นายญาณภัทร ทองคูณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Yan_th2505@outlook.co.th 0-3828-875
17 นางสาวปรียาภรณ์ เสริมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Tid6706@gmail.com 0-3828-875
18 นายสมพร ไตยวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krupang19642507@gmail.com 0-3828-875
19 นางปราญชลี มะโนเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Dr.pranchalee@gmail.com 0-3828-875
20 นางสาวสุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tidtee2400@yahoo.com 0-3828-875
21 นางลลิดา ธรรมบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Sornorlida@gmail.com 0-3828-875
22 นางษมาพร คงมั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tor102519.ss@gmail.com 0-3828-875
23 นางสาวรัตนอาภา อัตโหติ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ tipapaattohi@gmail.com 0-3828-875
24 นางศิริพร สิทธิประการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ sirporn2018@gmail.com 0-3828-875
25 นางสาวไพรินทร์ ตันสุริวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ perin-03@hotmail.com 0-3828-875
26 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ yaoka@windowslive.com 0-3828-875
27 นางวัชรี รื่นภถาคตะยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ watcharee2018@gmail.com 0-3828-875
28 นางละออง ภู่เฉลิมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ laaung2018@gmail.com 0-3828-875
29 นางละออง ภู่เฉลิมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ laaung2018@gmail.com 0-3828-875
30 นางอรพรรณ โทสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ orapan2018@ggmail.com 0-3828-875
31 นางกชพร อาจสด เจ้าหน้าที่คุรสภาจังหวัดชลบุรี kochaporn2018@gmail.com 0-3828-875
32 นางกชพร อาจสด เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดชลบุรี kochaporn2018@gmail.com 0-3828-875
33 นางดวงใจ สินสูงเนิน เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดชลบุรี doungjie2018@gmail.com 0-3828-875
34 นายสายันต์ แจ่มจำรัส พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (เสมารักษ์) sayanjamjumrat2018@gmail.com 0-3828-875
35 นายสมชาย พยนต์เลิศ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (เสมารักษ์) somchai2018@gmail.com 0-3828-875
36 นายทวีศักดิ์ เงาฉาย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (เสมารักษ์) taweesakhaewchaye2018@gmail.com 0-3828-875
37 นายจำเนียน บุตร ณ รังสี พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (เสมารักษ์) jamneanbutnarangsei2018@gmail.com 0-3828-875