ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ระยอง ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง chaiyan_kerd@hotmail.com 061621713
2 นางนงลักษณ์ ภิญโญ ผอ.กลุ่มอำนวยการ lukry2@hotmail.com 087619113
3 นายสมศักดิ์ ตั้งกลชาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล peksomsak@hotmail.com 087322752
4 นางสาวจตุพร ขันนอก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน kung-kung123@hotmail.com 0851248030
5 นายนนท์ แสงจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา kru_nond@hotmail.com 0929954559
6 นางกรวิการ์ รื่นรมย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล kornvikar1958@gmail.com 0816645086
7 นางสุภาณี กิมกัว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน supaneekim@gmail.com 0897472950
8 นางไพรินทร์ วงศ์จิรปภัทร ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน phairin@hotmail.com 0992519646
9 นางปิยภรณ์ เล็ดลอด นักจัดการทั่วไป aoypiya2511@gmail.com 0898335665
10 นางอรวรรณ์ สมจิตต์ นักวิชาการการเงินและบัญชี onair2515@gmail.com 0895422660
11 นางผกามาศ ก้อนท้องดี นักวิชาการพัสดุ pakamas.tia49@gmail.com 0942822287
12 นางชลิดา เรืองวรากุล นักทรัพยากรบุคคล aing_8599@hotmail.com 0811566969
13 นางอารมณ์ เอกาบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล arom_jom2507@hotmail.com 0923654629
14 นางนิตยา บุญมี นักทรัพยากรบุคคล karatea_49@hotmail.com 0874799639
15 นางสาวชลลดา เตชะบวรกุล นัวิเคราะห์นโยบายและแผน chollada.tacha@gmail.com 0890554411
16 นางสาวดาวนภา หัทยานนท์ นัวิเคราะห์นโยบายและแผน meili.edu49@gmail.com 0804333352
17 นางสาวนาถนิศา ศิวาพรนิภา นักวิชาการศึกษา natnisa.si@gmail.com 0626186951
18 นางดวงเดือน รอดสุข นักวิชาการศึกษา duangdean2496@hotmail.com 0896002057
19 นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์ ศึกษานิเทศก์ sutimas2521@gmail.com 0809966809
20 นางสาวยุพา ริสศรี ศึกษานิเทศก์ yupha_ryg1@esdc.go.th 0891209526
21 นางสาววิไล สัทธาผล นักวิชาการศึกษา wilaijaew2513@gmail.com 0993200867
22 นางจงรักษ์ บุหงารัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน jongrak1560@hotmail.com 0819963565
23 นางศิริพร วิริกุล นักวิชาการศึกษา t.raiman@hotmail.com 0944445147
24 นางสาววิภากมล บรรเริงเสนาะ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป keaw.san30@gmail.com 096171635
25 นายรวินทร์ บุหงาเกษมสุข เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ rawin@rayongpeo.go.th 0849290594
26 นายวุฒิพร เร็วสูงเนิน เจ้าหน้าที่ลูกเสือ wuttiporn253@gmail.com 0621968878
27 นายกฤติเดช นิยมสมาน นักวิชาการศึกษา pairat.ny@gmail.com 0905746014
28 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยศรี นักวิชาการการเงินและบัญชี janpen.chai@yahoo.co.th 0843959477