ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ จันทบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี sedtha@gmail.com 08 9246 46
2 นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ kc.emden@gmail.com 09 7056 13
3 นางสุภาพร สามิภักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 08 6138 23
4 นางสาวสายฝน สุขกฤต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ sirivipa.vonge@gmail.com 08 8590 23
5 นางนิตยา นิยมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ tuk_1325@hotmail.com 08 6300 26
6 นางอัจฉรา เกิดมงคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ajshara2011@hotmail.com 08 6822 62
7 นางสาวณกมล เอกรัตนาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 08 1983 32
8 นางสาวมารยาท เกษี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 08 5866 06
9 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ paewkan10@hotmail.com 06 1820 48
10 นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ janjirasasi@gmail.com 08 2364 46
11 นางสุพัตรา ถนอมรัตน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ nulekja2012@gmail.com 09 2810 26
12 นายบุรโชติ วรผล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ burachot13@gmail.com 08 6781 24
13 นายธวัช การกุศล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ kgva@hotmail.com 08 1437 78
14 นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ kobtrakul007@hotmail.com 08 1864 84
15 นายสำเร็จ อาษาสุข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ asasuk51@gmail.com 09 5561 72
16 นางขวัญใจ คำรอด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ kwankam1@hotmail.com 08 1295 37
17 นายแกล้วกล้า ศรีหนารถ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ kleaw.53@hotmail.com 08 1377 64
18 นางกุสุมา วิเศษ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ wan.supan@gmail.com 08 6335 60
19 นางอัจฉนา มุลิ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ muli_achana@hotmail.com 08 1862 75
20 นางวรนุช สายทอง ศึกษานิเทศก์ wnuchsai@hotmail.com 08 8219 48
21 นางพรศิริ เจริญพร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ nok_1496@hotmail.com 08 9831 11
22 นางสาวศิดาภา วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ Kunjang11@hotmail.com 08 7247 27
23 นางสาวศิดาภา วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ Kunjang11@hotmail.com 08 7247 27
24 นางสาวสุวิมล ผลกิจ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ mysuwimol@yahoo.co.th 09 1738 79
25 นางสุภาวดี แซ่เล้า นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ chan1.auditor@gmail.com 08 1590 09
26 นางสาวนพเก้า วิสพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 08 5169 62