ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ตราด ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด Thanachai2502@hotmail.com 0819034172
2 นางรัตนา เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ rathana09@yahoo.com 0895003114
3 นาง จรรยา แสงจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ Pr_tratedu@hotmail.com 089 - 094
4 นางจารุวรรณ สังข์ธนู นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ JARUWAN.SUNGTANU@gmail.com 081 - 152
5 นางสาวประเสริฐพร นวพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Gartoon.trat@gmail.com 089 – 821
6 นาย บุญเรือน ฉายศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Buen.rean@hotmail.com 061 – 840
7 นางประไพวรรณ ประสิทธินาวา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 089 - 833
8 นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Nited.neung@gmail.com 081 – 797
9 นางสีริกา ทิพย์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Sa9257@hotmail.com 088 - 522
10 นาง วรรณา สุภาพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Wanna4587@gmail.com 081 – 996
11 นายสุรชัย วิรัติสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Vj2chai@gmail.com 062 – 624
12 นางสาว ณันทิชาภา ทองหนุ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ Nuntho0312@obecmail.obec.go.th 062 – 220
13 นาวสาวพัชราภรณ์ ภานุเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Patse1331@gmail.com 097 – 076
14 นางพัชรี คงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Tuupat2508@hotmail.com 097-201-25
15 นางสาววรัทยา กลมมน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Juuyedu99382@hotmail.com 081-797-64
16 นางสาววันทนา อิ่มอุไร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Wanimurai2520@hotmail.com 0896040587