ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ฉะเชิงเทรา ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา Kninkiat@gmail.com 0922538549
2 นาย นุสินธุ์ รุ่งเดช รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา Stj216@gmail.com 0817822353
3 นาย พิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล pichai_pb@hotmail.com 0938730372
4 นายเชาว์ จันทนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน chaow2009@gmail.com 0877426094
5 นางองุ่น ละเต็บซัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ngoon-sup@hotmail.com 0891188707
6 นางขวัญเรือน ลพมรกต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ Kwanrun1@hotmail.com 0868492228
7 นางสาคร หนูสว่าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ sakorn0212@gmail.com 0932265365
8 นางวนิดา แสงศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ rawseda@hotmail.com 0818236975
9 นางกมลจันทร์ เจริญสมประสงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Ple_kamon@hotmail.com 0868174165
10 นางจิรวดี อย่าลืมญาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ chira.maliwan@gmail.com 0814817879
11 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phen23@hotmail.com 0830459804
12 นางออมใจ บุญเขียว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ omjai2508@gmail.com 0890534425
13 นางสาวบุญยวีณ์ เปี่ยมเดชะพูนผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Muknan984@gmail.com 0836446986
14 นาย มานะ จรพิภพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ manajohnpipop@gmail.com 0982519587
15 นางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ yuaijang@hotmail.com 0863171917
16 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ p_tipa_cha2@hotmail.com 0817618719
17 นาง อารี คำไกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ K.aree_3880@hotmail.com 0850924266
18 นาง อนัญญา พวงพุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ nong_anunya@hotmail.com 0816636149
19 นาง จิรกิติ์ ปล้องประกาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ chirakit2002@hotmail.com 0877470288
20 นางสาว รัตนา เสาเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ rattana_swo@hotmail.com 0894047461
21 นาง ลัดดา เผือกพูลผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน lada_cha2@hotmail.com 0831182915
22 นาง นภา กู้กีรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ penh06@hotmail.co.th 0805976912
23 นาย ปรีชา แดงกระจ่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Baicha2554@hotmail.com 0918181456
24 นาย ไชยา สุขประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Chaiya_ch2@hotmail.com 0818625330
25 นาง ลาวัณย์ เทพเสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ lawannee@hotmail.com 0850073436
26 นาง วิสา ประดิษฐพัสตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ bunvitit@hotmail.com 0831182904
27 นาง สุภาภรณ์ คุณสนอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Spp_stj@hotmail.com 0896602510
28 นาง อังคณา ตันรัตนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nina2510@outlook.com 0830502353
29 นาย ภาคภูมิ เหลืองอ่อน นิติกรปฏิบัติการ jiranat.v@gmail.com 0851414590
30 นาง ปวีณา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ pawpaweena@hotmail.com 0817583918