ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ปราจีนบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางนิศารัตน์ เหมือนตา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ rung_nisarat@hotmail.com 0813434954
2 นางสาวนิศากร แก้วกำเหนิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nisanisa5716@gmail.com 0616455716
3 นางสาวสมจิตร ธรรมวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล jitt54@hotmail.co.th 0896061218
4 นายกิติคุณ ประสังสิต นิติกรชำนาญการพิเศษ kittikhun5274@gmail.com 0968256465
5 นายวิรัตร บุญอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sindy.chin.@hotmail.com 0934583456
6 พ.จ.อ.สุชาติ ปัญญพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Panyapat1981@gmail.com 0982529353
7 พ.จ.อ.หญิงอารีรัตน์ วงษ์วิโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ areerat.mai2518@gmail.com 0865163356
8 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ti09774@gmail.com 0917751989
9 นางสายรุ้ง พิลาแพง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ sairung8225@gmail.com 0850848225
10 นางรัชนก พวงกนก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ rachanokkea@gmail.com 0840708284
11 นางสาวอักษร บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน auksorn30@gmail.com 0876082908
12 นายสมเจตน์ เชาวน์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา j.chawvadee@gmail.com 0817053732
13 นางสาวทัศนนันท์ พรมจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ toom.4504@hotmail.com 0616546932
14 จ.อ.ศักดา พรมเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ kai.sakda465@gmail.com 0946425355
15 นายพิทยา ปะทิรัมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ Pittaya_2512@hotmail.com 0613595494
16 นางมณีรัฏ เทียมครู ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน mmm082511@hotmail.com 0924895994
17 นายวิษณุ คำวัจนัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kk2541@hotmail.com 0823317219
18 นางฉัตรอำพร หาญประสพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Wissanu.kn@gmail 0816831658
19 นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล pichaiyut3395@gmail.com 0870871362
20 นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dr.somkid2518@gmail.com 0875602924
21 นางสาวภณิษา พรมโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Kru_pranee@hoymail.com 0917187545
22 นางปราณี สระบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ varee_nam@hotmail.com 0929597963
23 นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pandoandr@hotmail.com 0891761196
24 นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน tawpoomoo@hotmail.co.th 0829595497
25 นางสมัญญา ชิตสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ samanya_jam@hotmail.com 0899310815
26 นางสนธยา กุศลล้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Sontaya6966@gmail.com 0819456966
27 นางสุขอารมณ์ เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ su_88888@hotmail.com 0896085998
28 นางอารีย์ คงบุรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน areeket7@gmmail.com 0835975534
29 นางฐิตาพร โชติมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ chotmongkol-5@hotmail.co.th 0831190988
30 นางสาวธันยรัศมิ์ สมบูรณ์พงศ์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา www.kspprachinburi@gmail.com 0948794232
31 นายวงศกร ตั้งทรงจิตร เจ้าหน้าที่คุรุสภา prachinburi2@ksp.or.th 0626465359
32 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี pongpisarnchin@hotmail.com 0806457799
33 นายณัฐวุฒิ โพธิ์สันเทียะ นักจัดการงานทั่วไป poopae.nattawut@gmail.com 0935081656
34 นางอารี คำไกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0850924266
35 นางสาวภรณ์ทิพย์ ยืนยงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี pankuk2533@gmail.com 0922839288