ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ นครนายก ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายทวีป ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัด peepoat64@hotmail.com 0868216841
2 นางทิพวัลย์ คีรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ peaw111@gmail.com 0805836936
3 นางเกศญาณี พันธุ์พืช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ toykedyanee@gmail.com 0808266646
4 นางพัชรา เนื่องกำเหนิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Phat.chara2517@gmail.com 0894036471
5 นายสุวัฒน์ แก้วประทุม นิติกรปฏิบัติการ nitisuwat@hotmail.com 0853571081
6 นางเกศศิรา สามิบัติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Varanaug0605@gmail.com 0943409712
7 นางสาวสุนิษา หน่องเฆ่ เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ acare.sunisa@gmail.com 0812572527
8 นางฐิติมา ลิ่มเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ titimapa1102@hotmail.com 0819154925
9 นางประไพพัชร์ ลิ่มเชย นักวิเคราะห์ชำนาญการพิเศษ Prapaipet112505@gmail.com 0612424493
10 นางสาวกฤตยา หน่องพงษ์ นักวิชาการศึกษา kittaya_mon@hotmail.com 0816958624
11 นางวนาลี สืบจากศรี เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการชำนาญการ wanalee.ou@gmail.com 0814542406
12 นางวาสนา วรรณฉวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wasana.wkw@gmail.com 0871369900
13 นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kru-toom@hotmail.com 0860222359
14 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somsakpa2505@gmail.com 0894016298
15 นางสาวขวัญยืน มูลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khwan.moon2557@gmail.com 0896687090
16 นายวะสรรณ สอนนุช ศึกษานิเทศก์ khukung@gmail.com 0852291821
17 นางณัฐธยาน์ รัตนปฐมภัค นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ nrattaninphatompak@gmail.com 0994871854
18 นางสุรีย์พร ศรีจรัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Sureep.Srp@gmail.com 0846493189
19 นายเอกรัฐ ศรีม่วง เจ้าหน้าที่คุรุสภา eaxxkarat@gmail.com 081-377-19
20 นายสุวิทย์ ศรีฉาย ศึกษาธิการจังหวัด 0902437512