ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สระแก้ว ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัด Sawaii.sk1@gmail.com 0817941102
2 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัด peerapong.sk1@gmail.com 0862231398
3 นายสาคร โห้วงศ์ นักวิชาการศึกษา sakorhov@hotmail.com 0815773240
4 นางโสภิต วนิชย์ถนอม นิติกร wanitso@hotmail.com 096510647
5 นางพยอม ใจสะอาด นักวิชาการศึกษา j_payomjunk@hotmail.com 0895234165
6 นางนัธนรินทร์ ปู่ชู นักทรัพยากรบุคคล noy_puchu@hotmail.co.th 0892443278
7 นางศิริลักษณ์ ห้องทองคำ นักวิชาการศึกษา sirilovepet@hotmail.com 0811949106
8 นางสาวอรนุช นิสังกาศ นักจัดการงานทั่วไป Nuch12513@gmail.com 0927654964
9 นางสาวพิมสาย จึงตระกูล นักวิชาการศึกษา sendpimsai@gmail.com 0589926522
10 นายพศิน แก้วเจริญ นักวิชการตรวจสอบภายใน pasinka@sk1edu.go.th 0864606481
11 นางมาลี พิณสาย ศึกษานิเทศก์ pinsai7475@gmail.com 0871287963
12 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ tpun@hotmail.co.th 0969290505
13 นางสุติมา คำแฝง ศึกษานิเทศก์ sutima2508@gmail.com 0811559527
14 นางสาวณัฐวรา เอกฉัตร ศึกษานิเทศก์ nutwaraek19@gmail.com 0868882980
15 นางสาวปราณี เชื่อชาติ ศึกษานิเทศก์ pchuachat@gmail.com 0817015754
16 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ tkarach@hotmail.com 0830650181
17 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ pawida100@gmail.com 0817822537
18 นางพรรณี เจริญพจน์ นักทรัพยากรบุคคล pannee025@gmail.com 0817897629
19 นายวรัญญู บัวอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล waran_poo@hotmail.com 0894036524
20 นางวนิดา ด่านระงับ นักทรัพยากรบุคคล dadar606@gmail.com 0922480115
21 นายบรรจง สระดอน นักทรัพยากรบุคคล j.banjong@hotmail.com 0885852524
22 นางสาวอัจฉราภรณ์ สระดอน นักวิชาการศึกษา a.tata2806@gmail.com 0909360848
23 นางธิตามา โฮมแพน นักวิชาการศึกษา thitima.h@sk1edu.go.th 0813772765
24 นายรุ่งตะวัน โรจนธรรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ civictroton@gmail.com 0806019026
25 นายเศกสรร นันทะเทศ นักทรัพยากรบุคคล seksan_2010@hotmail.com 0860505994
26 นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการ longsrakaeo@gmail.com 0941489694
27 นางสาวศศิรดี แดงภักดี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป nudee.sasiradee@gmail.com 0817829811
28 นางสาวปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป skpsk2@gmail.com 0802880514
29 นางสาวพัชยา แสงทวี ผู้ช่วยงานธุรการ pcytws@hotmail.com 0636571549
30 นางวิชชุดา จิตรช่วย แม่บ้าน 0899364649
31 นายสถาพร กลมเหลา พนักงานขับรถ 0618089888
32 นายดำรง มูลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ประเมินผล damrong_m@hotmail.com 0890556455