ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ นครราชสีมา ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา krittaphon.chuti@gmail.com 0883429371
2 นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา suwitsrichai@hotmail.com 0818763677
3 นางอัมพร เพลิดดอน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ amporn.21@gmail.com 0934561697
4 นางละมัย เรืองสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ mai5410@hotmail.com 0621256443
5 นางวิภารัตน์ ชาญพล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ vithongpho@hotmail.com 0862500608
6 นายชัยภัทร รุจาคม นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ chaiphat69@gmail.com 0899493614
7 นางสุจิตร ต่วนสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ puksujit@gmail.com 0817257345
8 นางชุมพร คุ้มกระโทก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ chmp.jaw@hotmail.com 0918240598
9 นางวลี ใคร่กระโทก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ panpan2510@hotmail.com 0891088890
10 นางนฤมล วรรณวิจิตร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ naruemon600.nw@gmail.com 0896247600
11 นางสาวยุพิน ศรีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ meen1956@windowslive.com 0990344869
12 นางสาวเสาวลักษณ์ ชะม้ายกลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ bigaod007@hotmail.com 0848319474
13 นางสาวละมัย หอมกระโทก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ vec-2526@hotmail.co.th 0890210569
14 นางสาวพรพรรณ จิตธงไชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ noomod_31@hotmail.com 0890847102
15 นางฐานิตา ทองจันทึก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน t.ummang@windowslive.com 0880802006
16 นางอุไรวรรณ พรมสาขา ณ สกลนคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ au.uriwan@hotmail.com 0819669507
17 ว่าที่ ร.ตสุรนาจ เอียการนา นิติกรชำนาญการพิเศษ suranat357@hotmail.com 0903780945
18 นายพงษ์พินิจ แสงพินิจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ poozzzaaa2300@gmail.com 0979515361
19 นางลดาวรรณ วงศกรโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ tu.fad2@hotmail.com 0892857231
20 นางอดุลรัตน์ เกตุเวชสุริยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ otto_w2@hotmail.com 0819676404
21 นางนัทกมล พัลวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ natkamol_pa@hotmail.com 0918305353
22 นางอุไรพร ทองเปลว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ urai.ka540@gmail.com 0879600361
23 นายฉัตรชัย สุขสืบมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ chchassm@gmail.com 0862535656
24 นางเพ็ญนภา ทองอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน yammypoo@hotmail.com 0862856993
25 นางปัญญา ศรีหมื่นไวย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ panyaja_15@hotmail.com 0898445464
26 นางสาวรัชนี เพิ่มพูลบุญ นักทรัพยากรบุคคล jang_mba@hotmail.com 0895834199
27 นางรุ้งตะวรรณ ทองล้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ tawantl2515t@gmail.com 0868340246
28 นางพรชนก รัศมีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ chanok_rr@windowslive.com 0874414334
29 นางพิไลพร ดรจันแดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pilaiporn.donchandang@gmail.com 0817815259
30 นางสมสมัย วัชรินทร์รัตน์ ศึกษานิเทศก์ somsamai01@gmail.com 0810698001
31 นายสิริภาส สิริวุฒิโชติ ศึกษานิเทศก์ siriphata87@gmail.com 0852414050
32 นางธนินี การปลูก ศึกษานิเทศก์ tk07061960@gmail.com 0986426596
33 นายเจริญ กองโตกลาง ศึกษานิเทศก์ kongtoklang@hotmail.com 0812641234
34 นางกานต์ปวรีย์ ศรีศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ kansrisak@gmail.com 0898450634
35 นายณรงค์ศักดิ์ แพ่งสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ Krukhag3932@gmail.com 0892805932
36 นายบัณฑิต ปันเต ศึกษานิเทศก์ dith8467@gmail.com 0846008467
37 นางชญาภา สุระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ Surasit-9559@outlook.com 0918626681
38 นายปัญญา วรรณชัย ศึกษานิเทศก์ Chaipanya066@gmail.com 0927155701
39 นายศิริวัฒน์ มาลา ศึกษานิเทศก์ Siriwatmala@gmail.com 0935492415
40 นางสุรีย์กานต์ ดวนสันเทียะ ศึกษานิเทศก์ Sureekan.dst@gmail.com 0994916879
41 จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง ศึกษานิเทศก์ Mongkolto@hotmail.com 0862638474
42 นางสาววาสนา เชื่อลี ศึกษานิเทศก์ wassanalee10@gmail.com 0956015502
43 นางชื่นฤดี บุตะเขียว ศึกษานิเทศก์ Butakhiao@gmail.com 0989635987
44 นางสำราญ ตั้งศรีทอง ศึกษานิเทศก์ Sumran.tst@hotmail.com 0810711231
45 นางประภัสสร สิตะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ Sonopaw2@gmail.com 0854501493
46 นางสาวศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ Ksiranee9@gmail.com 0810733403
47 นางญดาภัค กัลปดี ศึกษานิเทศก์ yadapak999@hotmail.com 0943056161
48 นางสาวละม่อม เปรมสระน้อย ศึกษานิเทศก์ lamom@korat5.go.th 0827486955
49 นางสาวศิริลักษณ์ พันธุประกิจ ศึกษานิเทศก์ mesanoko@korat5.go.th 0833591964
50 นางปิญดา กิติบุตร ศึกษานิเทศก์ kru_kitibut@hotmail.com 0849529825
51 นางสาวจุฬาพัฒน์ มณีสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ Sujimanut@gmail.com 0879922639
52 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ Aekcom18@gmail.com 0879606256
53 นางชนานารถ นาคพวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ wannakpang@gmail.com 0819775889
54 นางจิณห์จุฑา เศรษฐ์สมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ tukkaa2511@hotmail.com 0941494535
55 นางกรรณิการ์ มาสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ kannika_51@hotmail.com 0868694201
56 นางนาตยา ชัยดิเรก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ nattaya62@gmail.com 0843715965
57 นางจินตนา เริงนิสัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ jintna1968@gmail.com 0986264536
58 นายปิยวัฒน์ ตันถา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ nong.tg@hotmail.com 0896103959
59 นางสาวดารินทร์ สงมะเริง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ darin0795@gmail.com 0923930795
60 นางโชติกา โตอ้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ chotika_2510@hotmail.com 0821554998
61 นางสาวสมพิศ แย้มจอหอ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Sompit5579@gmail.com 0813605579
62 นางญาณี อาจหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ Jobdig@gmail.com 0918329932
63 นายพัฒนพงศ์ มานะดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ patpongmanadee@gmail.com 0846051616
64 นางอัญชนา พงษ์จะโปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ kai_chana13@hotmail.com 0818794160
65 นางสาวนวิยา อินทะวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ NAWIYAINTAWONG@gmail.com 0974562451
66 นางพิชญ์สินี สุภนันทวัจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ lookmepanda@gmail.com 0949593650
67 นางภัทรวรรณ ทองเดช พนักงานพิมพ์ ส.3 wanpat_17@hotmail.com 0878803092
68 นายวัฒนา รอดทา พนักงานขับรถยนต์ 0853129907
69 นางสาวอำภา พยอมใหม่ พนักงานทำความสะอาด Superduck_58@hotmail.com 0637934953
70 นายสิรโรจน์ บุตะเขียว ลูกจ้างชั่วคราว siraroj.work@gmail.oom 0951691569
71 สิบเอกเจริญธรรม เทินสระเกษ ลูกจ้างลูกเสือ(นักจัดการงานทั่วไป) Jarueantum0109@gmail.com 0862658525
72 นางอรพินท์ เลิศลี้วัฒนกิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Orapin_ps1983@hotmail.com 0857771626
73 นางธนัชวลัญชน์ กวีกิจรัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ tip.mama@hotmail.com 0872497494
74 นายไพรัช รุจาคม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0994094969
75 นางรักษณาวรี สุรัตนเศรษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน raksanawaree112@hotmail.co.th 0969963928