ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ บุรีรัมย์ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายมนตรี นิวัฒนุวงค์ ศึกษานิเทศก์ nivatnuwong@gmail.com 0942860007
2 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัด 0817903929
3 นายอดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ aduns04@hotmail.com 0896274027
4 นายโสธร บุญเลิศ รองศึกษาธิการจังหวัด sodhorn2901@gmail.com 0910006730
5 นางลิขิต พวงประโคน ศึกษานิเทศก์ likhitsila2522@esdc.go.th 0817607382
6 นายสุรชาติ เหง้าละคร ศึกษานิเทศก์ surtng70@gmail.com 0854125738
7 นายญาณวุฒิ ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ yanawut2912@gmail.com 0945425625
8 นายธีรภัทร ยศม้าว ศึกษานิเทศก์ teeraphatdt1@gmail.com 0862445562
9 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกKานิเทศก์ nongnicha2506@gmail.com 0892803528
10 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ smartman0191@gmail.com 0821306498
11 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ ratreebr1@gmail.com 0817904082
12 นางสาวจัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ tt7129@gmail.com 0878710178
13 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ thim0857385595@gmail.com 0817602398
14 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ krugrrn@gmail.com 0897188926
15 นายประดิษ ปักษา ศึกษานิเทศก์ ppaksa@gmail.com 0898454135
16 นายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ buddhachati@gmail.com 0813901852
17 นางวริศรา มนูขจร ศึกษานิเทศก์ varissaramn@gmail.com 0987878236
18 นางสาวรัตนาภรณื ไตรศร ศึกษานิเทศก์ rattanaporn2517@gmail.com 0621478697
19 นายยศพัทธ์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศก์ bjtong@hotmail.com 0621521929
20 นางสาวมนทิยา ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ montiyatar909@gmail.com 0910602618
21 นางพัชรินทร์ อรัญสาร ศึกษานิเทศก์ sornorpat@gmail.com 0816691571
22 นางสาวพิริยา เอกวิเศษ ศึกษานิเทศก์ piriya15pu@kksec.go.th 0847734456
23 นายกำพล ธนะนิมิตร ศึกษานิเทศก์ kumpol.tha@gmail.com 0986708210
24 นางผการัตน์ พึ่งพานิช ศึกษานิเทศก์ pakaratpoo@esdc.go.th 0843087299
25 นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น ศึกษานิเทศก์ shunyen1969@gmail.com 0878754319
26 นางวาสนา ชัยประสิทะิโชค เจ้าพนักงานธุรการ was8229@gmail.com 0942894511
27 นางชุติกาญจน์ มาลาชาติ นักวิชาการศึกษา malachattew@gmail.com 0872605625
28 นางสาวสิริพรรษ์ แผ้วพลสง นักวิชาการศึกษา siripan2974@hotmail.com 0640977344
29 นางประไพรัตน์ บาร์รัมย์ นักวิชาการศึกษา peawrat@hotmail.com 0898456928
30 นางบังอร ศิริจันทนกานต์ นักวิชาการศึกษา ornsirichan@gmail.com 0896249526
31 นางสาวสกุลเกตุ ขันชัย เจ้าพนักงานธุรการ momoma37@gmail.com 0819676001
32 นางสาววงษ์มณี ชุมหิรัญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0918284611
33 นางสมพร เฮงขวัญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0897227531
34 นางสาวกันตพร วรรณโกษิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป kan.vannakosit@gmail.com 0982671243
35 นางสาวชุติกาญจนื ประเสริฐศรีศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป lee_ann@hotmail.com 0951782584
36 นางสาวยุวดี สุดสายเนตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป phondin@gmail.com 0811868903
37 นางสาวอุบลรัตน์ นามปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป namonoi.up@gmail.com 0810029246
38 นายฉัตรชัย โชคกลาง นักวิชาการเงินและบัญชี cchokklang@yahoo.com 0922911988
39 นางสาวสุภัชรี คงเร่ง นักประชาสัทพันธ์ Su_pom555@hotmail.com 0973265042
40 นางสาววิไล อร่าม เจ้าพนักงานธุรการ kapooklook_2555@hotmail.com 0891142962
41 นายเทพพนม ลีประโคน arm15790@gmail.com 0943962554
42 นายชาญยุทธ อยู่หลง พนักงานขับรถ Wuttichai_rongtoom@hotmail.com 0837374486
43 นายสมควน ผักแว่น พนักงานบริการ somkuanab949@gmail.com 0643030949
44 นางสดใส ปิดรัมย์ แม่บ้าน 0876477786
45 นางฐิติพร แขนดอนดู่ นักทรัพยากรบุคคล thithi2502@hotmail.com 0812662092
46 นางสุริญญาลักษณ์ สุทธิหิรัญรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล noei1610@hotmail.com 0833769448
47 นางสาวฐิญาภัณณ์ พงศ์สิริบำรุงกุล นักทรัพยากรบุคคล hong.thiyapan@gmail.com 0850155755
48 นายชูชาติ จันคลัง นิติกร 0839653577
49 นายวิเชียร ยอดรัก นิติกร aramboythai_2011@hotmail.co.th 0879581268
50 นางสาวชญาญ์พัฏฐ์ เทพอวยชัย เจ้าพนักงานธุรการ chayaphat.cher@gmail.com 0955216512
51 นายสุคิด พรฆัง นักวิชาการเงินและบัญชี sukidporn@gmail.com 0897171183
52 นางสาวธนภรณ์ ยอดไฟอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน pum_3000@hotmail.c.th 0862469033
53 นายสมพงษ์ อุ้มรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน sunfongrumpa@hotmail.com 0933282264
54 นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0876009905
55 นางสาวกัญญ์ณณัชฎฐ์ ไกรยูรเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0632629249
56 นางสาวชวัลนุช รัตนปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน puipuipui2523@hotmail.com 0821294632
57 นายถิร บุญศักดาพร นักวิชาการศึกษา thira969@hotmail.com 0625569424
58 นางวัชรี เป็นพร้อม นักวิชาการศึกษา watchareepen@hotmail.com 0830703389
59 นางศิริณัชรินทร์ วงศ์คำ นักจัดการงานทั่วไป 0898470696
60 นางดรุณี ครองญาติ นักวิชาการศึกษา oil-darunee@hotmail.com 0885809490
61 นางสาวปาริชาติ เบ็ญจวรรณ์ นักวิชาการศึกษา pbenjawanus@hotmail.com 0835568565
62 นายทวิทย์ นองประโคน นักวิชาการศึกษา twisterine25@gmail.com 0989144933
63 นางสาวธัญดา ฤกษ์โอภาษ เจ้าพนักงานธุรการ tanda928@gmail.com 0883538928
64 นางสาวเฟื่องฟ้า สว่าง นักวิชาการศึกษา 0813909297
65 ด.ต.ธีระพล จิตจักร์ หน.วปง.ลส.ชบ.จว.บุรีรัมย์ 0883680609
66 จ่าสิบตำรวอภิรัฐจักร กงจักร วิทยากรลุูกเสือประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ jugbass2528@gmail.com 0910204440