ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สุรินทร์ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัด surinpeo.web@gmail.com 0614129365
2 นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ surinpeo.web@gmail.com 0818783864
3 นายประยงค์ เครือแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ romdee_09@hotmail.com 0810674133
4 นางราณี สิมมา นักวิชาการเงินและบัญชี ranee2555@hotmail.com 0856121725
5 นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน นักวิชาการเงินและบัญชี keawmawan@gmail.com 065236246
6 นางสาวปรียพันธ์ สิริสิทธิกุล นักวิชาการเงินและบัญชี surinpeo.web@gmail.com 044511013
7 นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ surinpeo.web@gmail.com 044511013
8 นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล wanphen_2516@hotmail.com 0945424288
9 นางสาวอำไพ ชูชมงาม นักทรัพยากรบุคคล ampai_3@hotmail.com 0957018798
10 นายสนูรักษ์ มีรสล้ำ นักทรัพยากรบุคคล s_bird3@hotmail.com 0812650374
11 นางอริสรา สรวงศ์ธนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน asun998@gmail.com 0862535998
12 นางสาวอุมาพร บุญแพง นักทรัพยากรบุคคล kunkwangkwang@gmail.com 0867771942
13 นายสมรส มั่นยืน นิติกร rotsom@hotmail.com 0617438711
14 นายเมธี คนึงเพียร นิติกร surinpeo.web@gmail.com 0816863972
15 นายจำลอง อัครชัยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน jumlong1702@gmail.com 0895821702
16 พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน antsurin3@gmail.com 0942409141
17 นางสาวสุภัชชา มามาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน deesu_m@hotmail.com 0810666166
18 นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม เจ้าหน้าที่ธุรการ surinpeo.web@gmail.com 044511013
19 นางสาวพงศ์ผกา ดาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน surinpeo.web@gmail.com 044511013
20 นางชรัดพร เสริมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา surinpeo.web@gmail.com 0846417974
21 นางณิชากร ฉัตรทอง นักวิชาการศึกษา nichakorn319@gmail.com 0898459319
22 นางเกศสุดา วงษาภิรมย์ นักวิชาการศึกษา katsuda270315@gmail.com 0881166122
23 นางสาวโยษิตา มีศรี นักวิชาการศึกษา yosita_xj@gmial.com 0811952535
24 นางสาวนภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษา naphaphanbma@gmail.com 0815477796
25 นางสาววิไลลักษณ์ ชื่นรัมย์ นักวิชาการศึกษา surinpeo.web@gmail.com 044511013
26 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน nitjareemutumachan@gmail.com 0810766556
27 ส.ต.ต.หญิงอรุณี สุขสมเพียร นักจัดการงานทั่วไป aru.ku@hotmail.com 0945301289
28 นางศิริวิมล ศิลารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ siriwimon.jee@gmail.com 0863881616
29 นางอรุณศรี พันธุ์ศักดานนท์ นักวิชาการศึกษา arunsri_pan@hotmail.com 0897180978
30 นายจตุพร พรอัจฉริยกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน audit@secondary33.go.th 0958971156
31 นางประกายวัลย์ ไชยพรรค นักวิชาการตรวจสอบภายใน surinpeo.web@gmail.com 044511013
32 นายภานุพงศ์ สุคะตะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน surinpeo.web@gmail.com 044511013
33 นายอดิศักดิ์ ตรองจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน aeooy2559@gmail.com 0945126929
34 นางอนุษา อ่อนจันทร์ นักวิชาการศึกษา u.onjun@gmail.com 0868756826
35 นางสาวสกาวเดือน เศรษฐี นักวิชาการศึกษา skowduen1388@gmail.com 0885814034
36 นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล sompho@windowslive.com 0862453518
37 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ sonornoi@gmail.com 0939565945
38 นายกระแส มิฆะเนตร ศึกษานิเทศก์ krasae18@gamil.com 0897223299
39 นายพิษณุ ชินชนะ ศึกษานิเทศก์ phitchanu.dang@gmail.com 0810623268
40 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ suphaksuphalak04@gmail.com 0872508170
41 นางศิริเพ็ญ จันพุทชา ศึกษานิเทศก์ siri.orange73@gmail.com 0895861949
42 นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ wandee1404@gmail.com 0898477299
43 นายนิวัติ ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ krunairta@gmail.com 0819674865
44 นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ thunyajun09@gmail.com 0810765995
45 นางสาววราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ twb919@hotmail.com 0881267179
46 นายทองคำ อำไพ ศึกษานิเทศก์ umpai.thongkum@gmail.com 0868736703
47 นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง ศึกษานิเทศก์ surinpeo.web@gmail.com 0854884679
48 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์ montree435@gmail.com 0844840045
49 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ 108.1009d@gmail.com 0862472077
50 นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ sonor.cha@gmail.com 0804631155
51 นายองอาจ ดีประดวง ศึกษานิเทศก์ oasurin@gmail.com 0935545588
52 นายสมหมาย แก้วกันหา ศึกษานิเทศก์ sommai777@hotmail.com 0849681887
53 นางสาวเมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ madavee1@gmail.com 0885952582
54 นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ comza888@gmail.com 0619549555
55 นายว้ชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ sv.wandee@gmail.com 0819532566
56 นางสาวปวีณ์กร หมายสุข เจ้าหน้าที่คุรุสภา surinpeo.web@gmail.com 044511013
57 นางสาวมีนา แก้วลอย เจ้าหน้าที่คุรุสภา surinpeo.web@gmail.com 044511013
58 นางสาวอลิษา สุบินชัย เจ้าหน้าที่คุรุสภา surinpeo.web@gmail.com 044511013
59 นายวิชิต ขันคำ เจ้าพนักงานธุรการ simmobile0808@gmail.com 0887218889