ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ศรีสะเกษ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางกัลยรัชต์ เดชดินจ้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ dechindakalyracht@gmail.com 0973344195
2 นางรมิดา สัตยากุล นักวิชาการศึกษา kannika_ramida@hotmail.com 0973435590
3 นายภัทรพล มนึกคา นักทรัพยากรบุคคล pattarapon_pon@hotmail.co.th 0915424691
4 นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม นิติกรชำนาญการ somboon25179@gmail.com 081-999154
5 นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์ศรี นิติกร dungsak17@hotmail.com 0895845700
6 นางอลิศา ถิ่นเซโปน นักทรัพยากรบุคคล alisapunpun@gmail.com 0864516577
7 นางสาวสุนิดา ปุณประวัติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ pun_ssu96@hotmail.com 0807994786
8 นางกรวิกา สมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Korn.k12@gmail.com 0817183969
9 นายสมยศ แก้วสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ Somyotkeaw@hotmail.com 0819775835
10 นางวรรณิศา พุทธเสน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน wannisa8330@hotmail.com 0945858330
11 นายกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ kasid9119@gmail.com 0898479119
12 นายศิริเกษ หมายสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ Siriket@gmail.com 0812668469
13 นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน sivaslin1@hotmail.com 0868664975
14 นายสมเกียรติ ไกรยา ศึกษานิเทศก์ somkiat.kraiya@gmail.com 0898462269
15 นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ nokpirabkhaw2560@gmail.com 0910199697
16 นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ parn.k@hotmail.com 0819664059
17 นายนนทยา พิมโคตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ e.app030957@gmail.com 0879877892
18 นางสมลักษณ์ ทองนวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ somluk_tong@hotmail.com 0935965196
19 นายมงคล กำจร ศึกษานิเทศก์ mmoonngg@hotmail.com 0812659499
20 นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ khondee508@gmail.com 0885945892
21 นางณัฏฐะวิวรรณ เชื้อสอน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน chuesorn@gmail.com 0957177592
22 นายภูริภัทร มุขประดับ ศึกษานิเทศก์ tu_g1960@hotmail.com 0818783497
23 นางอำพันธ์ สายสิน นักวิชาการศึกษา amphun0810707318.as@gmail.com 0810707318
24 นายสนิท เชื้อสอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) sanit2568@gmail.com 094-516542
25 นายทิพากร ทีน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ tipakorn.tee@gmail.com 0852058651
26 นายทรงพล สมภาค ศึกษานิเทศก์ bigbirm16@gmail.com 0892804299
27 นางวัทรา แท่นสละ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน Wathratansalah@gmail.co 0892807337
28 นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ chaiyapho@gmail.com 0853005335
29 นางรุ่งรพี สมทอง ศึกษานิเทศก์ rungrapee52@gmail.com 0828713403
30 นางสาวธัญญามาศ กอสุระ เจ้าพนักงานธุรการ ampako2524@hotmail.com 0863054505
31 นางสาวอรวรรณ ไชยอุดม นักประชาสัมพันธ์ 0897229233
32 นายสายันต์ ดวงบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ the_sunny9@hotmail.com 0833412939
33 นายศาสตรา สีหะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 0833690691
34 นายวสันต์ แสงสว่าง ศึกษานิเทศก์ vasanchayanee20@hotmail.com 0854693019
35 นายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวักศรีสะเกษ nunthaphan28@gmail.com 0819768209
36 นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวักศรีสะเกษ udomsak040709@hotmail.com 0810668821
37 นายธีรภัทร์ ใยแสง ศึกษานิเทศก์ tuktantil18@gmail.com 0879585095
38 นายศราวุฒิ เศรษฐบุตร นักวิชาการศึดษาปฏิบัติการ ballsarawut1234@gmail.com 0637677794
39 นายณัฐพงศ์สนั่น วรธรรมปัญญา นักวิชาการศึกษา navynavy250@gmail.com 0812666025
40 นางอภิรนันท์ พลศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0655935142
41 นายรติกร ดอนประสิม เจ้าพนักงานธุรการ sitthipong684@hotmail.com 0644633440
42 นายวสันต์ แสงสว่าง ศึกษานิเทศก์ vasan0712@gmail.com 0854693019
43 นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ psssb2007@gmail.com +668700780
44 นางอุไรวรรณ โจมภาค ศึกษานิเทศก์ uraiwan_tam@hotmail.com 0933285338
45 นายอุเทน คำสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์ utenssk2520@gmail.com 0899175219
46 นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ pclandcom@gmail.com 0876009905
47 นางณัฐวิกา ปริยงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ natwipa2416@gmail.com 0973392906
48 นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน sivaslin1@hotmail.com 0868664975
49 นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 0883435399
50 นางสาวศรศิริ โชติพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน jahmario77@hotmail.com 0877449919
51 นางสาวนงนภัส สวนหมาก นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0880320107
52 นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ mamthipawan@gmail.com 0833676745
53 นางทิพวาห์ หนองคู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ting_tipawa2014@hotmail.com 0918346248
54 นายนนทน์ธวัฒน์ พิมพ์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ sisaket4@ksp.or.th 0885745116
55 นางสาวขวัญจิรา อิศรมงคลรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ sisaket2@ksp.or.th 0881009172
56 นายกิตติพจน์ สุจิตราวินิจกุล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ sisaket3@ksp.or.th
57 นางสาวธัญลักษณ์ แก้วเนตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ sisaket@ksp.or.th 0819661496
58 นายสัจจา เจริญศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ chamchan2505@gmail.com 0868652573
59 นางพวงรักษ์ ไชยวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ygeesoon_2553@hotmail.co.t 081977163
60 นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล siwa_jeed@hotmail.com 0811863111
61 นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ way_intanai@hotmail.com 0956609803
62 นายธานินทร์ แทนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ taninthan@gmail.com 0981209311