ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ยโสธร ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 0818795902
2 นายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
3 นางนิ่มนวล สีหานาจ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
4 นางศราวรรณ อิศรมงคลรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
5 นางสาววัชรี สมคะเนย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
6 นางสาวอรวรรณ สายกระซิบ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
7 นายปัญจพงษ์ สมเสาร์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
8 ส.ต.ท.หญิงวชิราภรณ์ บุญทศ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
9 นายวุฒิชัย นามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
10 นางสาววิลาวรรณ แนบสนิท นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
11 นายธงชัย พาอ่อนตา นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
12 นางสาวอัญชลี พรรษา เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ
13 นายมีศักดิ์ รัตนพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
14 นางสาวนนทรัตน์ บุญจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
15 นางอารีรักษ์ พาอ่อนตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
16 นางสาวภรรดามาศ ศาลาศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
17 นางนาถฤดี บุตรโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ
18 นางสาวทิพวรรณ เถาว์โท นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
19 นายดนัย หอมพนา นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
20 นายเอกวิทย์ ตุลากันย์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
21 นางสาวตรียนุช จันทร์เจริญ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
22 นางอักษราภัค แก้วประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
23 นางวิลาวัณย์ แก้วพิลึก นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
24 นางนัยน์ภัค อินธิรัตน์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
25 ว่าที่ร้อยประมูล จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์
26 นายสามารถ ผ่องศรี ศึกษานิเทศก์
27 นายพินิจ โคตะการ ศึกษานิเทศก์
28 นางกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์
29 นายอนุ บุญสูง ศึกษานิเทศก์
30 นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์
31 นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์
32 นายไมตรี บุญเรือง ศึกษานิเทศก์
33 นายศุภกิจ กลิ่นรื่น ศึกษานิเทศก์ (กำหนดตำแหน่งที่ ศธจ.ศรีสะเกษ)
34 นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี ศึกษานิเทศก์ (กำหนดตำแหน่งที่ ศธจ.ศรีสะเกษ)
35 นางปิยะมาภรณ์ ยโสธรา ศึกษานิเทศก์ (กำหนดตำแหน่งที่ ศธจ.ศรีสะเกษ)