ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ชัยภูมิ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 081-843976
2 นาย โยธี ป้อพันธ์ดุง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0813931600
3 นาย สมศักดิ์ ไปรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
4 นางณิชาภัทร ผดุงโชค ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคล
5 นางรญา วานิยะพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ Rayawaniya@gmail.com 098-192868
6 นางไข่มุก เดชาวาสน์ฐนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
7 นางอารีลีกษณ์ พงษ์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 081-997612
8 นางสาวอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ issaree@esdc.go.th 061-646246
9 นางจิตราวรรณ สุโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ jittrawan3@gmail.com 085-779476
10 นางสาวศิริ แคนสา ศึกษานิเทศก์
11 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์
12 นางศุภมาส ผุยแสงพันธุ์ ศึกษานิเทศก์
13 นางสาวพัทธนันท์ พูลประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์
14 นางเต็มสิริ อินทรชื่น ศึกษานิเทศก์
15 นางถาวร จิวารักษ์ ศึกษานิเทศก์
16 นางสาววริศภ์ษา โตโส ศึกษานิเทศก์
17 นายธนัญชัย เดชพลกรัง ศึกษานิเทศก์
18 นายศุภวัฒน์ เคนภาวะ ศึกษานิเทศก์
19 นายศุภเวช ลำนามน ศึกษานิเทศก์
20 นางสาวธัญญ์นรี อาวะรุณ นักวิชาการศึกษา