ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ อำนาจเจริญ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ nunthaphan28@gmail.com 0917250088
2 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 959saree@gmail.com 0848350959
3 นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล Pradith05@gmail.com 0899492939
4 นายวิชัย บาระมี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ w_baramee@hotmail.com 0868676749
5 นางวราภรณ์ คชโคตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ warak2459@gmail.com 0911462459
6 นางสาวผกาณิต พูลทวี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ lhin@windowslive.com 0941519831
7 นางจิราวรรณ สังข์สาลี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล jira1969.su@hotmail.com 0821559311
8 นายนิกร มีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน nk.meechai@gmail.com 0922498590
9 นายภวัต รัตนบุญยกร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน pawattr@gmail.com 0973359417
10 นางสาวพิชญ์สินี เจริญรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา pichsinee17@hotmail.com 0896285424
11 นางสาวปวีณ์นุช การินทอง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ paween0204@gmail.com 0902899954
12 นางสาวมยุรี จันทะเนตร เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน lemon_3069@hotmail.com 0863437941
13 นางสาวพาทินธิดา ทิศาเวช เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน patintida5012@gmail.com 0906205012
14 นางเบญญาภา สุวะศรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ O.benyapa@gmail.com 0947190978
15 นายวงศกร กมลอารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ pgsita2008@hotmail.com 0862044617
16 นางศุภลักษณ์ โหมดม่วง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ supaluk599@gmail.com 0813215980
17 นายบุญมี ปิ่นคำ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ bpinkhum@hotmail.com 0856826575
18 นางสาวอรนุช ฤทธิทิศ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ orranuri@hotmail.com 0992863974
19 นายดิลกชัย คูณแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ dilokchai06@gmail.com 0848262498
20 นางสวลีภิรมย์ เสือสา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ savalee02@gmail.com 0918284031
21 นางศุภศิริโสภา นิติยะโยธิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ Suphasiri99@gmail.com 0894243754
22 นางสาวพนิษฐา บุญธิมาศ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ benjykunk@hotmail.com 0845843036
23 นางสาวเกษมณี สมสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน new_the_tom@hotmail.com 0894276677
24 นายอภิสิทธิ์ มีสติ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ apisitlnw_2521@hotmail.com 0833850472
25 นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ura2552@gmail.com 0898497092
26 นายดำเกิง วรเถกิงกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ krudum555@hotmail.com 0857795939
27 นางสาวณิชาภัทร หัตถะมา ครู ชำนาญการ nichatianG@gmail.com 0933253227
28 นางสาวจรัญญา พายุบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ Jarunya_soft@mail.com 0815303339
29 นายนิรุตต์ นวลอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ amnatcharoen.ksp@gmail.com 0885948782
30 นายตรีฑาวุฒิ แก้วอาษา พนักงานขับรถ TreeTrewuT@gmail.com 0939357738
31