ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ บึงกาฬ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางนรมน ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ norraja@gmail.com 0910609091
2 นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ piangkarn_p@yahoo.com 0862227302
3 นางทิพยวรรณ ประยูรสิทธิ ศึกษานิเทศก์ tippawan@gmail.com 0857510026
4 นางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการพัสดุ praifaporn@gmail.com 0616948899
5 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบาย nufiet13@gmail.com 0909474900
6 นางสายใหม นันทศรี นักวิชาการศึกษา educationare@hotmail.com 0969186590
7 นางมะณี กงระหัด นักทรัพยากรบุคคล k_manee_k@hotmail.com 0951697556
8 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณคีรีขันธ์ นักวิเคราะหืนโยบายและแผน sjr2518@gmail.com 0846846969
9 นางสาวภรณ์ชนก วิบูลกูล นักวิเคราะหืนโยบายและแผน tune988@gmail.com 0876389903
10 นายสัจสิฎฐ์ ถินทสิทธิ์ นิติกร tintasit2505@gmail.com 0853442080
11 นางสุภารักษ์ พรมโสภา นักทรัพยากรบุคคล pomsopa1@gmail.com 0951693058
12 นายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิชาการศึกษา simondefo@gmail.com 0895753139
13 นายละมุล ศรีภูดิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน lamul@hotmail.com 0630256471
14 นายอัษฎายุทธ ละม้ายศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ oak_er@hotmail.com 0897124831
15 นางจิราพร เจริญธนรุ่ง นักทรัพยากรบุคคล jia_po@hotmail.com 0814179448
16 นายเกียรติศักดิ์ พารีรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน peektevadha@gmail.com 0844341955
17 นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี bum-002@hotmail.com 0890491466
18 นางวินัย ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป winai051222@gmail.com 0952517299
19 นางสาววรรณวิสา ดวงภักดี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป buengkan@ksp.or.th 0944931563
20 นางสาวจิราภรณ์ ผลจันทร์ ลูกจ้าง aew27pj@hotmail.com 0848209154
21 นายชัชชัย จันพวง ลูกจ้าง tonkampoo84@gmail.com 0874329849
22 นางสาวสาริณี สุดาชม นักวิชาการพัสดุ sarineesudachom@gmail.com 0856437895
23 นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ wongcha2507@gmail.com 0908404171
24 นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน noonarinnoonarin@gmail.com 0889077717
25 นายขจรศักดิ์ แพงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป Most_za_za@hotmail.com 0848967862
26 นายณัฐศาสตร์ สังครินทร์ พนักงานขับรถ buengkan.education77@gmail.com 0831468657
27 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัด buengkan.education77@gmail.com 0819753249
28 นางสาวกานต์สินี หูมดา ศึกษานิเทศก์ pingpong1976@hotmail.co.th 0941937646