ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ หนองบัวลำภู ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 0614131379
2 นาย กฤต สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 0956708039
3 นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ รอลส์ตัน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ piyajaiuea@gmail.com 0899416716
4 นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0867140243
5 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0897102503
6 นายนิยมชาติ รสโสดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0935641733
7 นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0865564178
8 ว่าที่ ร.ตสันติสุข อยู่สุข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0883031308
9 นางกัญจน์กมล มาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0653254663
10 นางรัชนีกร หาวิโร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกเสือ 0935236523
11 นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 0621671756
12 นางสาวอัญชริกา ศรีดาเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 0895693094
13 นางสาวจำปี หะธรรมวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0828485688
14 นางสาวหนึ่งฤทัย ลีเฮียง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0868649893
15 นายปรัชญา ทะวาปี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0833404003
16 นางสาวติยาวรรณ มหาวงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0836117065
17 นายอัครภพ เทียมวิงห์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 0934584062
18 นายกิตติภัฎ มูลศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ 0863581055
19 นายวรวิทย์ รัตนมาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0956703753
20 นางสาวศุภินันท์ ศรีภูธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0850054666
21 นายอุดร ทองมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 081262334
22 นายอุกฤษฏ์ โลมพรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0860369985
23 นายปิยวัช ผลสืบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0918473639
24 นางลำพัน ศรีจันทะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0899406719
25 นางสาววิภาดา วัฒนะอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0965236689
26 นางพิกุล นินนานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0828555942
27 นางขนิษฐา ชายทวีป นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0857478360
28 นางสาวมาลินี นามมาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0860303045
29 นางสาวดาวศิริ ไชยวาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน 0835812649
30 นางสาวอุลิศ สุราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0874230010
31 นางสาวสังวาล พุทธสม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 0981032497
32 นายธนพนธ์ หวานดี ลูกจ้าง (นักจัดการงานทั่วไป) 0970480700
33 นางสาวเยาวเรศ นันทนิล ลูกจ้างชั่วคราว 0922917526