ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ขอนแก่น ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 0819758838
2 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pitakpun2503@gmail.com 0934539929
3 นางสาวนพรัตน์ ตันติเมฆิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khunnopparat@hotmail.com 0818725931
4 นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttaya.latu37@gmail.com 0933294383
5 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patcharee-thai@hotmail.com 0813206265
6 นางชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chn2552@hotmail.com 0818716432
7 นายเสรี ชัยภัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ changpai.se@hotmail.com 0918613678
8 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sarayoot@kksec.go.th 0918633687
9 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panupong@esdc.go.th 0853465923
10 นายถวิล ทองยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ taww2504@hotmail.com 0616970825
11 นางพัชนี แดนเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patchaneekk4@esdc.go.th 0956629007
12 นางกฤษณา เสมหิรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornorna2553@gmail.com 0951867131
13 นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ authairat.@esdc.go.th 0897102088
14 นางอาทิฐยา วรนิตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aiw2507@gmail.com 0619341461
15 นายสุเทพ สุขสวาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suthep.suks@gmail.com 0858506588
16 นายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nirun_kk1@yahoo.com 0629146436
17 นางสาวเสาวรสธ์ พลโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pinkrose.kk@gmail.com 0862358289
18 นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ajchiya@gmail.com 0956644079
19 นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ worawut@esdc.go.th 0870209411
20 นางสาวศิรินาถ อาจบรรจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinat_1604@yahoo.com 0981012696
21 นางพัชรีย์ เดชกุลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patcharee908@gmail.com 0814717778
22 นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ akhotnarin@yahoo.com 0951823776
23 นางศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirintip1325@gmail.com 0653254542
24 นางเสมา บุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ semabungthong@gmail.com 0812617228