ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ เลย ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางสาววัชรี ก้องเกรียงไกร ศึกษานิเทศก์ watkrai@gmail.com 0899436090
2 นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย supachai.2509@gmail.com 0899445567
3 นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย chadchai.02@gmail.com 0973016541
4 นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า ศึกษานิเทศก์ niratchara07@gmail.com 0934739862
5 นางพัชรนันท์ ศรีเชียงเพ็ง ศึกษานิเทศก์ patcha.sena51@gmail.com 0898630698
6 นางสุดารัก ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก์ darak.sombat@gmali.com 0885728089
7 นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ศึกษานิเทศก์ arunmid1@gmail.com 0908529899
8 นางสาวชัชชญา จันทิมา ศึกษานิเทศก์ chantimachatchaya@gmail.com 0856930118