ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ หนองคาย ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย chatree8439@hotmail.com 0819641560
2 นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย Sanmahachai9@gmail.com 0813801281
3 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ anong.l@esdc.go.th 0819752088
4 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ siriwat.l@esdc.go.th 0910640129
5 นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ vutipong44@gmail.com 0815920849
6 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ sanorjitnk1@gmail.com 0819751977
7 นายวิโรจน์ ต่อติด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ wirote29@gmail.com 0899497680
8 นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ jakkapat@nongkhai2.go.th 0879061032
9 นางกัญญาณัฐ์ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ toonnytech191@gmail.com 0895753881
10 นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ jbt573@esdc.go.th 0895734466
11 นางสาวปิยพร ชุมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ piyaporn@esdc.go.th 0882936710
12 นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ anuchit@nongkhai2.go.th 0807562747
13 นางสาวณัชฐานีย์ คนงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ nki.education@gmail.com 0930658640
14 นายวัชรพล คำก้อน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ re.co.ba@hotmailcom 0899376167
15 นายทวีพงษ์ กองแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ nki.education@gmail.com 0898408793
16 นายสมฤกษ์ ใจขาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ nki.education@gmail.com 0877248445
17 นางสาวรัชนีกร หมอยาเก่า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ratchani05@gmail.com 0905230090
18 นายนรากร ทะแพงพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ nki.education@gmail.com 0966264081
19 นางสาวนิดาพร แสงศลา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ nki.education@gmail.com 0833290898
20 นายมนตรี ก้องเวหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ moty111@hotmail.com 0878527891
21 นางสาวนัฎชญารัตน์ อัปการัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ kunyarat_1970@hotmail.com 0892788064
22 นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ nknk2556@gmail.com 0857504756
23 นางสาวอนัญญา ต้นเค้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ nki.education@gmail.com 0885620270
24 นายเทวัญ แก้วสำราญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nki.education@gmail.com 0891875950
25 นายสมคะเน พิสัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ somkane9999@gmail.com 0935034554
26 นางภัทราพร ทองโคตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ chair0905@hotmail.com 0868640485
27 นางผ่องศรี ทับทิมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ p_tubtim@hotmail.com 0812615811
28 นายวุฒิพงษ์ พันทิวา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ibirdstudio@gmail.com 0850015533
29 นางสาวมัธยม ลิมมะณีประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ nonkhai@ksp.or.th 0897110624
30 นางสาวชนัฐกานต์ พืชผักหวาน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ nongkhai2@ksp.or.th 0858582993