ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ กาฬสินธุ์ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสมหวัง พันธะลี ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ Puntalee1@hotmail.com 0810563873
2 นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล Supernutch@esdc.go.th 0819753204
3 นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ phum.hat@msn.com 0810487900
4 นายรังสิต อยู่หนูพะเนาว์ ศึกษานิเทศก์ ruangsit2510@hotmail.co.th 0847742841
5 นายชาติชาย พันธผล ศึกษานิเทศก์ humchart@hotmail.com 0844962098
6 นางคำแปลง บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์ kumpangbu@hotmail.com 0810609709
7 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ Prachaisit@gmail.com 0986592005
8 นางศุภัค ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ Supuk2027@gmail.com 0819545429
9 นางสาวจุฑารัตน์ สุพลแสง ศึกษานิเทศก์ kruratn@gmail.com 0877754199
10 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ Thanawatwatchasok@gmail.com 0918692585