ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สกลนคร ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 0817328071
2 นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 0818793272
3 นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง ผอ.กลุ่มอำนวยการ 0898615175
4 นางปรียาพร แก้วมา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 0821116375
5 นางณิชากร หาญคำมูล ผอ.กลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 0956647516
6 นายนักรบ หอมไกรลาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0818735017
7 นายศราวุธ ลุนาวัน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 0864588462
8 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา phichet2504@gmail.com 0817396194
9 นางสาววไลพร แก้วก่า ผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 0812603590
10 นายคณุตม์ แสนอาจ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล kanoot93@gmail.com 0862313309
11 นางปราณี สาไพรวัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 9833379955
12 นางรอยพิมพ์ รัตนานิคม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0898436253
13 นางสาวธิดารัตน์ สายสีแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน 0951384900
14 นางสุภาพร เวียงสมุทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0811171039
15 นางฉวีวรรณ ก้อนแพง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0934382548
16 นางสาวรินรดา วงศ์วรรณา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0997495496
17 นายทนอง ผาเพียว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0885495957
18 นางสาวระพีร์พัชร์ อ่อนสุระทุ่ม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0897512671
19 นางปิยนุช อำมุกคะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0885943552
20 นายศุภชาติ แสนสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0883060799
21 นางสาวทักษมณฑ์ ถิ่นปัญจา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0856636780
22 นายจักรพรรณ ดิษฐเนตร นิติกรชำนาญการ 0918647749
23 นายสุรศักดิ์ ทูลธรรม เจ้าพนักงานธุรการ 042711820
24 นางสาวจุฑามาศ อิศระภิญโญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0862191771
25 นางสาววิมาลย์ ลีทอง นักวิชาการ 0817992625
26 นางสาวผุสดี แสงดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0614213024
27 นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0882199831
28 นางสาวภัครดา การะยศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0956645459
29 นางเตือนใจ ดีมาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0862325939
30 นางบุญรวม ศรีสร้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0879497001
31 นางสาวภูษณิศา โพธิราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ toytom2552@hotmail.com 0801939299
32 นางธนิภากร กิตติ์ภาวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0622519496
33 นางดารุณี เจริญจิตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ p-darunee@hotmail.co.th 0973012019
34 นายจตุพร ฮังกาสี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0856435022
35 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sonthaya52@gmail.com 0910523469
36 นางสาวรุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0918611054
37 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0648605554
38 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornorwan@esdc.go.th 0899161215
39 นางสาวปลาทอง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plathong191@gmail.com 0956626593
40 นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ arunrung@esdc.go.th 0631545393
41 นางสาววราภรณ์ วงค์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ warawong088@gmail.com 0862340203
42 นางอรุดา จันทร์โสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน dada94133@gmail.com 0885518797
43 นางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0819651505
44 นายเวนิช แง่มสุราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ pingpong2518@gmail.com 0895047028
45 นายสายันต์ เมืองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0885628488
46 นางไพรจิตร ศรีมุกดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0918656768
47 นางสุภาพร ดีเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 0982089887
48 นางเกษดาพร ชมพูพื้น เจ้าหน้าที่งานคุรุสภาจังหวัดสกลนคร 0629041693
49 นางสุพัตรา ชาทิพฮด เจ้าหน้าที่งานคุรุสภาจังหวัดสกลนคร 0637355548
50 นางพิสมัย เลขาโสภณ เจ้าหน้าที่งานคุรุสภาจังหวัดสกลนคร 0869961308
51 นางชุติภา จันทะสาย แม่บ้าน 0916935642
52 นายชัยพงษ์ ภูดวงดาษ พนักงานขับรถ 0924019102
53 นายวิเชียร พิศสุวรรณ พนักงานรักษาความปลอดภัย 0847765216