ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ นครพนม ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม pom_prarinya@hotmail.com 0614131613
2 นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองศึกษาธิการจังกวัดนครพนม chawarong2015@gmail.com 0951918953
3 นางรินทิพย์ วารี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล wareerin26@gmail.com 0885493963
4 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม JEE2553@gmail.com 0833424098
5 นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม Adul245@gmail.com 0847422696
6 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม kratai56@esdc.go.th 0616824645
7 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม Patcha2626@gmail.com 0945422428
8 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม Naiyana7620@gmail.com 0883084365
9 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม Nks4530@gmail.com 0910611214
10 นางพิสมัย ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม Pissamaichom@gmail.com 0870121917
11 นางสาวสุพัตรา แจ่มมะโน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม bangJammano@gmail.com 0610188994
12 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม Patcharee1717@gmail.com 0807666169
13 นางธนัชญา นามเหลา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม Thanutchaya.nam@gmail.com 0933281739
14 นายอภิวัฒน์ชัย ละมุลมอญ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครพนม ANUWATTAA@gmail.com 0843699368
15 นางกัญญดา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ kanyada8128@gmail.com 0610197234
16 นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล chaiyut2506@gmail.com 0844284538
17 นางสุวณีย์ ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน Suwaneesri@gmail.com 0864509617
18 นางกนกพร ด้วงคำภา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา kanok07@yahoo.com 0811179643
19 นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ noi_nongluk@hotmail.com 0894229899
20 นางปฐมาภรณ์ แพงดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน Kung2999@gmail.com 0872317431
21 นางดรุณี นาคะนคร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน darunee_naka@hotmail.com 0821231251
22 นางจารุนันท์ เนวะมาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nan3459@hotmail.com 0898405181
23 นายณฐกร วงศ์จันลา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ nathakorn.w@hotmail.com 0871229835
24 นางรฐานิษฐ์ พงศ์ธนาวดี นิติกรปฏิบัติการ kwan21789@gmail.com 062303189
25 นางสาวจิตรลดา ผลโยน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ lada2918@hotmail.com 0866312894
26 นางสาวภัทรีญา โกพลรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ koponrat_yoyo@hotmail.com 0844191150
27 นางสาวนราธร แก้ววัน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ na.k@hotmail.com 0847791949
28 นางสาวศิรินาถ แพฟืน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ Apple_siri20@hotmail.com 0970093243
29 นางกรรณิการ์ จำปาขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ kannika45000@gmail.com 0854603874
30 นางสาวชนิดาภา ฉันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ kaona888@hotmail.com 0884006619
31 นายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ khonnakhon2528@gmail.com 0931871231