ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ มุกดาหาร ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายเสถียร นายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 0831465859
2 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 0833520231
3 นายพรชัย ไชยวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ chaiwiset@hotmail.com 0814714496
4 นายศรายุทธ วังคะฮาต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sunjon_muk@hotmail.com 0898620041
5 นายดนย์ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ tonomuk56@gmail.com 0868630581
6 นายเกษม คำมุงคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ kasem2551@hotmail.com 0836742778
7 นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ p-arrom@hotmail.com 0994682537
8 นายธนพัฒน์ โคสะสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0942523290
9 นายสุทัย มีสติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ sutai2014@gmail.com 0872312431
10 นายพุฒิชัย อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0933248063
11 นางจิราพัชร จันทนปุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jew302@gmail.com 0953925895
12 นางมาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ malinee2002@hotmail.com 0872361796
13 นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaimonkol29@gmail.com 0815442266
14 นายสุรสิทธิ์ กาฬมาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ surasitkalamat@gmail.com 0942686886
15 นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kobmome2@gmail.com 0895692663
16 นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ writmaha@gmail.com 0933214620
17 นางสาววราภร ทองคำมี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
18 นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ rabbit_rung@hotmail.com 0979292569
19 นายวุฒิไกร แกระหัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ wat.33@hotmail.com 0833267448
20 นายอิทธิฤทธิ์ คนเพียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน kroomc@hotmail.com 0935021299
21 นางสาวสันทนา บางทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ santana_nkpg@hotmail.com 0934377059
22 นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0862364432
23 นางสาวมัทนา สุภสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ matthana7251@hotmail.com 0819649017
24 นางสาวสุดารัตน์ จวนสาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ biwja@hotmail.com 0996474293
25 นายเฉลิมพล เอกพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ chlermpol.ekapan@gmail.com 0939978960
26 นางศรีประนอม จันทร์เพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0833327464
27 นายทองสุก ส่งเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ songsroem2505@gmail.com 0895732041
28 นายภูวไนย อินไชยา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
29 นางสาวประภาพร ทองคำมี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน msp2555@gmail.com 0918653274