ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ เชียงใหม่ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายรัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ sornorpoom@gmail.com 0856536564
2 นางสาวกรรณิการ์ นารี ศึกษานิเทศก์ kannikarnaree2@gmail.com 0882600821
3 นางสาวปานมนัส โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ panmanas008@gmail.com 0917740039
4 นางสาวพัฒนาพร พวงสายใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ pptom99@hotmail.com 0894316811
5 นายปรีดา พรหมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Preeda-Prom@hotmail.com 0850418933
6 นางสาวกาญจนา ยกกรเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน tuktik2550@hotmail.com 0817163667
7 นางสาวชัชฎาภรณ์ ชัยพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ bubberl@hotmail.com 0903176091
8 นางสาวภัณฑิรา เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ noknano36@gmail.com 0816739207
9 นางมรกต อินต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ aroon4545@gmail.com 0850301898
10 นางสาวอภิษฎา วรรณตา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ noonoi0312@gmail.com 0866717346
11 นางละมัย สันพะเยาว์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ lamairose99@gmail.com 0864463504
12 นาง พีรญา วิกาหะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ onetreefore@hotmail.co.th 0819529740
13 นางกรศิริ กรองสุดยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ konsiri04@gmail.com 0819511819
14 นายเอกลักษณ์ มีชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน rinloveautoo@gmail.com 0933160110
15 นางสาววิรัญชนา ติสิลานนท์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ yindeejai@gmail.com 0829631263
16 นางสุภาภรณ์ อินทมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ hkaew@hotmail.com 0952399927
17 นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์ ศึกษานิเทศก์ nuykamon@gmail.com 0800024885
18 นางประนอม แก้วมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nom_ooy@hotmail.to.th 0899616071
19 นางสาวนริศรา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ narisara.ku@gmail.com 0951416444
20 นายนพดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tikkyswu@gmail.com 0817830474
21 นางสาวอัญชลี ยศยิ่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ anchalee_bee2528@hotmail.com 0841750883
22 นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ chan.ampai@hotmail.com 0856115865
23 นางดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ dararat__k@hotmail.com 0954519065
24 นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล da_paya@hotmail.com 0863605334