ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ลำพูน ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 0898541237
2 นายศิริเศรษฐ ศรีกอก รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 0967153628
3 นางศิริณิศา นันทวัฒนภิรมย์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 0818847072
4 นางสาวเบญจวรรณ ตนภู นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 0857110713
5 นางสาวจุฑามาศ ธนนราพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 0879936551
6 นางสาวกชพร ไชยวงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน 0821851691
7 นางสาวสาวิตรี วงค์ษา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 0956358793
8 นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 0815682011
9 นางสาวลลิตา บุญทากลาง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 0882678383
10 นางพรทิพย์ ชีพนุรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 0862232418
11 นางสาวพัชราภรณ์ สุขร่องช้าง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 0814726179
12 นางสาววรารัตน์ สุริยะวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 0898556614
13 ว่าที่ ร.ทนัฐพล ยงยศ นิติกร ปฏิบัติการ 0826184384
14 นางผ่องศรี รัตนงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 0815304128
15 นายบัณฑิต ถาใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 0866561958
16 นางสาวเบญจมาภรณ์ สุริยะบูรพกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 0898554210
17 นางรัติกาล ทำอิ่นแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 0844605725
18 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 0864321299
19 นางสาวเกษณี ปละอุด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 0851903701
20 นางสาวรักษนันท์ สิทธิผดุง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 0895536829
21 นางชนัญชิดา ทุ่งมีผล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 0864292812
22 นางปัทมาพร ใบสุขันธ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 0861988445
23 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 0856214458
24 นางสาวญารัตน์ ติยายน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 0871772540
25 นางพัชรินทร์ วัฒนจรัส นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 0867325171
26 นางณัฐนันท์ เสมอใจ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 0817645489
27 นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 0844852542
28 นางสาวพัทธนันท์ นพคุณ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 0890756834
29 นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0938722518
30 นางเขมศินิจฎา ไชยประสิทธิ์ปภาดล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0612686841
31 นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0892919115
32 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0819926563
33 นางรชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0898385333
34 นายกฤษณ์ วงศ์มนัสตระกูล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 0959744818
35 นายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 0946042299
36 นางบุณยาพร วัตจันทร์ ศึกษานิเทศก์ 0922750794
37 นางสาวดวงเพชร์ นาคเกษม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ 0897700985
38 นางสาวเบญจวรรณ ลิ้มสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 0948273916
39 นางสาวณัฐกานต์ มูลรัตน์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา สพป.ลำพูน เขต 1 0882601486
40 นางสาวศรัญญา เขยกลาง เจ้าหน้าที่คุรุสภา สพป.ลำพูน เขต 2 0801318224
41 นางสาวกรภัทร์ ภูสง่า เจ้าหน้าที่คุรุสภา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 0894512899