ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ลำปาง ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
2 นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 0819572673
3 นางพิทยาภรณ์ อวัชนากร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 0876607201
4 นายณัฐพล หมื่นตาบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 0813876901
5 นางเปรมใจ ยะม่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 0817965889
6 นางอุษณีย์ เป็งเมืองลอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 0882534878
7 นางสาวกนกรัตน์ ปัญญาวัง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 0992579754
8 นางสาวอังศิณา สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0818848313
9 นางปิยาภรณ์ จันทร์โอภาส ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล 0817845214
10 นางอัญชลาภรณ์ เนตรดุลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0918567416
11 นายภานุวัฒน์ หล้าปาวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 0918567416
12 นางรุ่งทิตย์ ถำ้ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0898818180
13 นางสาวกนิษฐา หลักฐาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0933020909
14 นางสาวกาญจนี ฟูคำใบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0882520678
15 ว่าที่ ร.ตสัญลักษณ์ ชุมขวัญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0988696536
16 นางสาวกนกรัตน์ ภัทรสุทธิผล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0903208671
17 นางนุจรินทร์ อุปวัฒนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0830773124
18 นางเนตรชนก ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0621801899
19 นายวิศนุพงศ์ ถำ้ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 0899261660
20 นางปาริตา ศุภการกำจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0910768867
21 นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0898556722
22 นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 0954464428
23 นางสาวชิดชล ตั้งสุขีย์ศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0892663987
24 นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0843203771
25 นางสาวพิชญาวริน ศรีอิ่นแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0939645424
26 นางสาวธนัญชกร ธนโชติอลงกร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0895596929
27 นางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 0835791077
28 นายโสภณวิชญ์ คำบุญทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0836316505
29 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 0812887364
30 นางสาวปรีณา มาศมัณฑนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 0864315921
31 นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0849498473
32 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0979427456
33 นางปานเพชร เครือบุญมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0897591958
34 นางสาวผสุดี เครือสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0861921109
35 นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0897487796
36 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0940538955
37 นายกฤษฏา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0908939162
38 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0979214624
39 นางสาวนัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0808539859
40 นางสาวปรียาดา ติ๊บตึง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0985491446
41 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0848043604
42 นายวสันต์ แปงจิตต์ ครูปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0862244825
43 นายอธิพัชร์ นิธิกิตติ์สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Athiphat111@outlook.com 0849496090
44 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0899545584
45 นางภคมล พงษ์ภู เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน 0977980104
46 นายประจวบ สุวรรณชัญ นักการภารโรง 0956756490
47 นายเจษฏากร อินลังกา พนักงานขับรถยนต์ 0947034375